Indo-European Lexicon

Sanskrit Reflex Index

Below we list 1017 unique Sanskrit reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Old Irish or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Use the search bar to filter the reflexes displayed.

Search: (tips for searching)
Sanskrit reflex index
Reflex Etyma
ā́pas akā- , 2. ā̆p-
ā́sas ā̆s-
ávi- óu̯i-s
ā́yu- aiu̯-
ā́ 2. ē
ábhūt bheu-
ādhi 1. ad-
ád-mi ed-
ādyás ed-
ā-haná-ḥ 1. ghen-
áhan- ā̆g̑her-
áhar ā̆g̑her-
áhas- ā̆g̑her-
áhiṣ agh-
ájati ag̑-
ájras ag̑ro-s
ā-kúvate 1. keu-
áṁhas ang̑h-
áṁśas enek̑-
āmlaḥ om-
āmraḥ om-
āmravāṭakaḥ om- , 5. u̯er-
ānanam 3. an(ə)-
*ānas 3. an(ə)-
ánilas 3. an(ə)-
ániti 3. an(ə)-
ántaras 1. en
ántas ant-s
ánti ant-s
ántyas ant-s
ápākas apo-
ápara- apo-
ápa apo-
ápi epi
āpta 1. ap-
ārā ēlā
árjunas ar(e)-g̑-
ārya ario-?
āśrama 1. ē̆
áśriṣ 2. ak̑-
áśru dak̑ru-
áśvā ek̑u̯o-s
áśvas ek̑u̯o-s
āsanam ē̆s-
ási es-
ásmi es-
ásr̥k ē̆s-r̥(g)
ásr̥t ē̆s-r̥(g)
āste ē̆s-
ásthām stā-
ásti es-
ásuḥ 3. an(ə)-
ásuras 3. an(ə)-
ásu-ra- ansu-
ásu- ansu-
átati at-
ātí- anət-
áti eti
ātman ēt-mén-
ávati 7. au̯-
áviṣ 7. au̯-
āvis 8. au̯-
áyas- ai̯os-

ā

abhí ambhi
abhi- ambhi
adhām 2. dhē-
adha n̥dhos
adhvanīt 4. dheu-
Agni egnis
agni egnis
ahám eg̑-
ahē ehem
ahimsā 1. nĕ
ahō ehem
aksha ok-
aṁhúh ang̑h-
aṁhú- ang̑h-
amṛtam 4. mer-
aṇa 3. an(ə)-
añjati ong-
*ana 2. an-
anáyā eno-
an-alas 2. al-
anas enos-
anéna eno-
antár 1. en
antamás ant-s
antara 2. an-
antara- 1. en
anta ant-s
anu 4. an-
anyás 1. al-
anyátra 1. al-
anyatara 2. an-
anya 2. an-
an- 1. nĕ
aparám apo-
apas 1. op-
apataram apo-
Arahat algh-
ara 3. er-
arhant algh-
Arhan algh-
arhati algh-
Arhat algh-
arhat algh-
aríḥ 1. al-
aritra 4. ei-
aryás 1. al-
aśánis 2. ak̑-
aśnóti enek̑-
aśrá- 2. ak̑-
aṣṭamá- ok̑tō(u)
ashtan ok̑tō(u)
asi n̥si-s
asnáḥ ē̆s-r̥(g)
atikulva keləu̯o-
avatāra 3. au- , 5. ter-
avatarati 3. au- , 5. ter-
ava 3. au-
ava- 4. au-
a- 1. nĕ
bā́dhas 2. bhedh-
bā́dhate 2. bhedh-
bādhá-ḥ 1. bheidh-
bādhate 1. bheidh-
bādhayate 1. bheidh-
bādhyate 1. bheidh-
bāhu bhāg̑hú-s
bándhu-ḥ bhendh-
babhrú-ḥ 5. bher-
baddhá-ḥ bhendh-
badhnā́ti bhendh-
bahú-ḥ bheng̑h-
bahúṣ bheu-
balbalīti 2. gel-
baṁhate bheng̑h-
bambharālī̆- 4. bher-
bambhara-ḥ 4. bher-
bandhá-ḥ bhendh-
bandhayati bhendh-
bandhnāti bhendh-
bandhura-ḥ bhendh-
bardhaka bheredh-
barhíṣ bhelg̑h-
barh bhereg̑h-
bhā́lam 1. bhel-
bhā́mas 1. bhā-
bhā́nam 1. bhā-
bhā́ti 1. bhā-
bhájati bhāgó-s
bhákṣati bhāgó-s
bhára-ḥ 3. bher-
bhárati 1. bher-
bhárgas- bheleg-
bháriman- 1. bher-
bhāsate 6. bhel-
bhávati bheu-
bhadra bhā̆d-
bhaj bhē-
bhakti 1. bhag-
bhallas 5. bher-
bhallū́kas 5. bher-
bhanákti bheg-
bhangā bheg-
bhargas bherəg̑-
bhī bhei-
bhid bhei(ə)-
bhinádmi bheid-
-bhis ambhi
bhr̥ṣṭí- bhardhā
bhr̥ṣtís̄ bhares-
bhṛtá-ḥ 1. bher-
bhrā́jate bherəg̑-
bhrā́śate bherək̑-
bhrā́tā bhrā́ter-
bhrā́tar- bhrā́ter-
bhrāj bheleg-
bhrātrám bhrā́ter-
bhrātryam bhrā́ter-
bhramará-ḥ 2. bherem-
bhrīṇā́ti bhrēi-
bhriti 1. bher-
bhriyáte 1. bher-
bhri 1. bher-
bhrjjati 6. bher-
bhrūna 1. bhrē̆u-
bhrū 1. bhrū-
bhū́ma bheu-
bhūrjás bherəg̑-
bhú bheu-
*bhudh bheudh-
bhujati 3. bheug-
bhuṅkte 4. bheug-
bhuráti bh(e)reu-
bhurváṇi-ḥ 1. bher-
-bhyām ambhi
-bhyas ambhi
bíbharti 1. bher-
bil bhei(ə)-
bódhati bheudh-
bodhá-ḥ bheudh-
bodhi-ḥ bheudh-
bodhisattva es-
bṛhánt- bhereg̑h-
brāhmana bhlagh-men-
Brahman bhlagh-men-
brahman bhlagh-men-
brihant bhereg̑h-
brih bhereg̑h-
buddhá-ḥ bheudh-
Buddha bheudh-
buddhí-ḥ bheudh-
budhna bhudh-m(e)n
budh bheudh-
bulis 3. bhel-
buriṣ 2. b(e)u-
cárati 1. kel-
cárman- 4. (s)ker-
cáyate 1. kei(-t)-
cáyati 2. kei-
cakrá-ḥ 1. kel-
calati 1. kel-
caramá-ḥ 2. kel-
carú-ḥ 2. ker-
catúra- ketu̯er-
caturthá- ketu̯er-
catvā́ra ketu̯er-
ca 1. ke
cid ko-
cinóti 2. kei-
cirá-ḥ 2. kel-
citi-ḥ 1. kei(-t)-
citrakāya 2. kei-
citra (s)kāi-
códati 2. (s)keud-
dā́ru- deru-
dā́ti
dá-dā-ti dō-
dádhāti 2. dhē-
dāhas dhegh-
dáhati dhegh-
dákṣa-ḥ 1. dek̑-
dákṣinas 1. dek̑-
dáṁsas- 1. dens-
dámas demə-
dám-pati- dem-
dāmyáti demə-
dám- dem-
dán ed-
dárpaṇa-ḥ der(ep)-
dárśat derk̑-
dárt 4. der-
dāruṇa deru-
dáśati ed-
dáśa dek̑m̥
dávati 3. deu-
dávīyas- 3. deu-
dáyati
dabhnóti dhebh-
dadárśa derk̑-
daṁśati denk̑-
damáyati demə-
darbha derbh-
darśáyati derk̑-
darś- derk̑-
daśátiṣ dek̑m̥
daśát dek̑m̥
daśát- dek̑m̥
daśamá dek̑m̥
daśasyáti 1. dek̑-
dasā́ 1. dek̑-
datás ed-
daváyati 3. deu-
daviṣṭhá-ḥ 3. deu-
déhmi dheig̑h-
dévas 1. dei-
deham dheig̑h-
dehas dheig̑h-
dehayati dheig̑h-
dehī́ dheig̑h-
dehī dhēig-
devadāru deru-
devanāgarī 1. dei-
deva deru-
dhā́rā 4. dher-
dhā́yas- dhē(i)-
dhākás 2. dhē-
dhámati dhem-
dhánu-ḥ dhanu-
dhánvan- dhanu-
dhánvati 1. dhen-
dhāpáyate dhē(i)-
dhāráyati 2. dher-
dhārúṣ dhē(i)-
dhātrī́ dhē(i)-
dhávate 1. dheu-
dhāyate 2. dhē-
dháyati dhē(i)-
dhāyú-ḥ dhē(i)-
dhanáyati 1. dhen-
dharma 2. dher-
dhartrá-m 2. dher-
dharúṇa-ḥ 2. dher-
dhautí- 1. dheu-
dhenú-ḥ dhē(i)-
dhṛ́ti-ḥ 2. dher-
dhráṇati 3. dher-
dhrúk 2. dhreugh-
dhū́ka-ḥ 4. dheu-
dhūli-ḥ 4. dheu-
dhūmá-ḥ 4. dheu-
dhūnóti 4. dheu-
dhūpa-ḥ 4. dheu-
dhvamsati 4. dheu-
dhvanati dhu̯en-
dhyā́yati dhei̯ə-
dhyāti dhei̯ə-
dī́deti 1. dei-
dī́dheti dhei̯ə-
dínam 1. dei-
dīrghá-ḥ 5. del-
dīrṇás 4. der-
doṣa-ḥ dus-
dṛ́hyati 2. dher-
dŕ̥ṭiṣ 4. der-
dr̥ṇā́ti 4. der-
dr̥ṣṭás derk̑-
dr̥ṣṭiṣ derk̑-
dr̥ś- derk̑-
drā́ghate 5. del-
drā́ti 3. der-
drāghimān 5. del-
drāghmān 5. del-
drámati 3. der-
drāti drē-
drávati 3. der-
droha-ḥ 2. dhreugh-
drú-ḥ deru-
drúhyati 2. dhreugh-
druh- 2. dhreugh-
drumá- deru-
druna 3. dher-
dru-padá- deru-
dru-ṣád- deru-
dūrá-ḥ 3. deu-
dúṣyati dus-
dūtá-ḥ 3. deu-
duhitā́ dhug(h)əter-
dur- dus-
dus- dus-
duvā́ du̯ō(u)
duvé du̯ō(u)
dvā́daśa du̯ō(u)
dvā́r- dhu̯ē̆r-
dvā́ du̯ō(u)
dvāra dhu̯ē̆r-
dva-kás du̯ō(u)
dvaú du̯ō(u)
dva-yám du̯ō(u)
dvé du̯ō(u)
dveṣti du̯ei-
dvíṣ du̯ō(u)
dvi-kás du̯ō(u)
dvi-pád- du̯ō(u)
dviṣṭhas du̯ō(u)
dvitā́ du̯ō(u)
dvitī́ya du̯ō(u)
dvi- du̯ō(u)
dyáti
dyáus 1. dei-
éka- oi-no-
éti 1. ei-
edh-as ai-dh-
eṣá-ḥ 3. e-
eva aiu̯-
gábhasti-ḥ ghabh-
gácchati gā-
gádati 2. get-
gádhya-ḥ ghedh-
gāhate gā̆dh-
gámati gā-
gárīyas 2. ger-
gáuḥ gou-
gadh- ghedh-
gala 2. gel-
garbha gelbh-
gardhas 1. g̑her-
garimán- 2. ger-
gaura gou-
gharmá- gher-
ghorás ghou-ro-s
ghṛta gher-
ghrāṇā ghrē-
ghrāṇa ghrē-
ghrāti ghrē-
giri-bhráj- 1. bhreg̑-
gola-ḥ gēu-
gouḥ gou-
gŕ̥dhyati 1. g̑her-
gṛbhṇāti 1. ghrebh-
gṛdhnuṣ 1. g̑her-
gṛhá-ḥ g̑herdh-
gṛnāti 4. ger(ə)-
grā́ma-ḥ 1. ger-
grā́vā g̑er-
grā́van- 2. ger-
grantháyati 3. ger-
grantha 3. ger-
granthí-ḥ 3. ger-
grathnā́mi 3. ger-
grathna-ḥ 3. ger-
gulī gēu-
gurú-ḥ 2. ger-
hāniṣ 1. g̑hē-
hánti 2. ghen(-ə)-
hánuḥ 2. g̑enu-
hāpayati 1. g̑hē-
háras gher-
hárati g̑herdh-
háris 1. g̑hel-
hárṣati g̑hers-
hásta-ḥ g̑hesto-
halá-ḥ 2. g̑hel-
haṁsá-ḥ g̑han-s-
harṣa-ḥ g̑hers-
ha hā̆
héḍas- gheis-
hīḍ- gheis-
hīnayāna 1. ei-
híra-ḥ 5. g̑her-
híraṇya-ḥ 1. g̑hel-
hinásti gheis-
hinoti 1. g̑hei-
hirā́ 5. g̑her-
hótā 1. g̑heu-
hŕ̥d- k̑ered-
hṛṣṭá-ḥ g̑hers-
hrásati 3. g̑her-
hrasvá-ḥ 3. g̑her-
īrma 1. ar-
īśe ēik-
īṣṭe ēik-
īṭṭe 2. ais-
irasyáti 2. ere-s-
irya 3. er-
ish 1. ais-
itara 3. e-
iti 3. e-
iyarti 3. er-
jā́nu 1. g̑enu-
jábhate g̑embh-
já-hāti 1. g̑hē-
jáhāti g̑hengh-
jálāṣa-ḥ glag-
jámbha-ḥ g̑embh-
jámbhate g̑embh-
jáṅghā g̑hengh-
jānā́ti 2. g̑en-
jánas- 1. g̑en-
jánati 1. g̑en-
jáni- gē̆nā
jārá g̑em(e)-
jára-ḥ g̑er-
járant- g̑er-
járate 2. ger-
járati g̑er-
járat- g̑er-
jásate gei̯ə-
jātás 1. g̑en-
jaghánam g̑hengh-
jaghánas g̑hengh-
Jaina gei̯ə-
jala 3. gel(ə)-
janáyati 1. g̑en-
jarā́ g̑er-
jaraṇá-ḥ g̑er-
jatu 1. get-
jéhamānas 2. g̑hē-
jī́vati 3. gei̯-
jíghrāti ghrē-
jíhīte g̑hengh-
jīrṇá-ḥ g̑er-
jīryati g̑er-
jīvá- 3. gei̯-
jigāti gā-
jināti gei̯ə-
jñā́- gē̆nā
jñātáḥ 2. g̑en-
jñātás 1. g̑en-
jñā-tí-ḥ 2. g̑en-
jñātram 2. g̑en-
jñāyante 2. g̑en-
jñatiṣ 1. g̑en-
jñu-bā́dh- 1. g̑enu-
jṓṣati g̑eus-
joṣṭár- g̑eus-
jūrṇá-ḥ g̑er-
júṣṭiṣ g̑eus-
juhóti 1. g̑heu-
juhuté 1. g̑heu-
juṣáte g̑eus-
kā́ ko-
kádru-ḥ ked-
ká-ḥ ko-
kāma kā-
kāñcaná-m kenəkó-
kāñcana-ḥ kenəkó-
kāñcī 1. kenk-
kāṅksati 2. kenk-
kánaka-m kenəkó-
kárman- 1. ker-
kāsá- kās-
kāsate kās-
káti ko-
kāya 2. kei-
kakṣa kok̑sā
kalā́ 1. (s)kel-
kalya 2. kal-
kamaṭha kemer-
kaṅkāla 3. kenk-
kapā́la-m kap-ut
kapúcchala-m kap-ut
kará-ḥ 1. ker-
karkara-ḥ 3. kar-
karkaśá-ḥ 3. kar-
karkaṭa-ḥ 3. kar-
karóti 1. ker-
kartati 4. (s)ker-
kaví- 1. keu-
kévala-ḥ 1. kai-
kévaṭa-ḥ kaiu̯r̥-t
ketúṣ (s)kāi-
khajati (s)kek-
kim ko-
kiṇa 1. kal-
kṛ́ṣṇaka-ḥ kers-
kṛ́tti-ḥ 4. (s)ker-
kr̥ṇāti 4. (s)ker-
kṛṇátti kert-
kṛṇóti 1. ker-
kṛntáti 4. (s)ker-
kṛpā́ 1. krep-
kṛṣṇá-ḥ kers-
kṛṣṇa kers-
kr̥ṣṭí- 3. kel-
kṛtá-ḥ 1. ker-
kr̥tti- 4. (s)ker-
kṛtyā́ 1. ker-
kravíṣ 1. kreu-
krayá-ḥ krei-
kreya-ḥ krei-
krīṇā́ti krei-
krūrá-ḥ 1. kreu-
kṣā́s g̑hðem-
kṣámyas g̑hðem-
kṣarati ghðer-
kṣatriya kþē(i)-
kṣiṇoti ghðei(ə)-
kūdayāti 3. ker(ə)-
kūrcá 2. ku̯elp-
kútra ko-
kulyā́ kau-l-
kumbha 2. keu-
kvathati ku̯at(h)-
lākṣā 1. reg-
léhmi leig̑h-
lihati leig̑h-
loptram 2. reu-
lúbhyati leubh-
luṇṭati 2. reu-
mā́na- dem-
mádhu médhu
máhyam 1. me-
mām 1. me-
mánas 3. men-
mánthati 1. menth-
mányate 3. men-
márate 4. mer-
māršṭi mē̆lg̑-
mātṛ mātér-
máyate 3. men-
mā 1. me-
madana mad-
mahātman meg̑(h)-
mahāyāna 1. ei-
mahant meg̑(h)-
majjan moz-g-o-
majjati 1. mezg-
malina 6. mel-
mantra 3. men-
mantrin 3. men-
manuḥ manu-s
mathná̄ti 1. menth-
medhā mendh-
methati 2. mei-t(h)-
mindā mendā
mitra 4. mei-
mlātá- 1. mel-
mṛtam 4. mer-
mriyáte 4. mer-
mūṣ mūs
muṣka mūs
nā́bhi 1. enebh-
nábhas- 2. enebh-
nábhya- 1. enebh-
náśati enek̑-
nás nas-
náva e-neu̯en
nagná- nog-
naṁśas enek̑-
napāt nepōt-
nasate nes-
nau 1. nāus-
navamá- e-neu̯en
nīla- 2. nei-
ni-dāghás dhegh-
nirvāṇa 3. u̯ē-
ni 1. en
ni- 1. en
óhate eu̯egh-
ójas au̯eg-
ójma au̯eg-
ókas euk-
o 1. au-
pā́śu- 2. pek̑-
pā́shu- pork̑o-s
pā́ti 2. pō(i)-
pā́t 2. pē̆d-
pácanti pek-
pādikā 2. pē̆d-
páñca penke
pāráyati 2b. per-
páraḥ 2a. per-
pári 2a. per-
pārshni persnā
pāṣāṇá-ḥ peli-s-
pāṣyā̀ peli-s-
pásas- 3. pes-
pátati 2. pet-
pāti pā-
pátram 2. pet-
pátvan- 2. pet-
pātyate 2. pet-
páyas- pei̯(ə)-
páyate 2. pō(i)-
padám 2. pē̆d-
pakthá- penke
pakva pek-
palāva 2b. pel-
palvala 1. pel-
paṅka 2. pen-
paṅkti- penke
pardate perd-
parṇá-m 2b. per-
parna 2b. per-
paśca apo-
paṭála-m 3b. pel-
paṭa-ḥ 3b. pel-
patáyati 2. pet-
patha pent-
pati poti-s
phálati 1. (s)p(h)el-
phalam obhel-
phal 4. bhel-
phena (s)poimno-
pī́van- pei̯(ə)-
píbati 2. pō(i)-
pīḍayati sed-
pí-parti 1. pel-
píparti 2b. per-
pitár- pətḗ(r)
plávate pleu-
plīhán- sp(h)elg̑h(en)
ploṣati preus-
pluṣi blou-
pṛ́śni-ḥ 2. perk̑-
pŕ̥śniṣ 4. (s)ker-
pṛccháti 4. perk̑-
pṛṇā́ti 1. pel-
pṛthú-ḥ pelə-
pṛthuka-ḥ 2d. per-
pṛthu plā̆t-
prākṛta 1. ker-
prāṇa-ḥ 1. pel-
práthati pelə-
práti 2a. per-
prá 2a. per-
pra-jñuṣ 1. g̑enu-
praśná-ḥ 4. perk̑-
pratarám 2a. per-
prathamá-ḥ 2a. per-
prati- 2a. per- , 2c. per-
pravate preu-
préyas- prāi-
premán- prāi-
prī́yate prāi-
prīṇā́ti prāi-
prīti-ḥ prāi-
priyá-ḥ prāi-
priyā prāi-
pruṣṇóti 1. per-
pū́r 1. pel-
pūrṇá-ḥ 1. pel-
pūrtá-m 2c. per-
puccha 1. pū̆k-
pulaka- pu-lo-
pula- pu-lo-
punāti 1. peu-
puráḥ 2a. per-
purāṇa 2a. per-
purā 2a. per-
purati 2a. per-
purú-ḥ 1. pel-
putra pōu-
ŕ̥kṣaḥ ŕ̥k̑þo-s
ṛghāyati ergh-
r̥ṇóti 3. er-
r̥ṇváti 3. er-
r̥ti- 3. er-
rāgaḥ 1. reg-
rājan 1. reg̑-
rájas regos-
rājñī 1. reg̑-
rājya 1. reg̑-
rátha- ret(h)-
rabhas rabh-
racáyati 2. rē̆k-
racanā- 2. rē̆k-
Rahan algh-
Rahat algh-
rai 1. reg̑-
rajatám ar(e)-g̑-
rajata ar(e)-g̑-
rají- 1. reg̑-
randhra rendh-
ravate 2. reu-
rayas 3. er-
rī́yate 3. er-
ríṇvati 3. er-
riṅákti leik-
rināti 3. er-
ri-śādas k̑ād-
rṓhita- reudh-
rócate leuk-
rōmantha- reu-smen-
śā́khā 2. k̑ā̆k-
śāci 2. k̑ak-
śālā 4. k̑el-
śāmulyàm 3. k̑em-
śárma 4. k̑el-
śáru 3. k̑el-
ṣáṣ su̯ek̑s
śásati k̑es-
śátru-ḥ k̑at-
śátruṣ k̑ād-
śāyayati 1. k̑ei-
śad 1. k̑ad-
śaknó̄ti 2. k̑ak-
śakrá 2. k̑ak-
Śakti 2. k̑ak-
śalá 3. k̑el-
śaṁsati k̑ens-
śaṅkate k̑onk-
śaṅkha k̑onkho-
śaṅkúṣ 2. k̑ā̆k-
śaphá-ḥ kā̆pho-
śaraṇás 4. k̑el-
śardha- k̑erdho-
ṣaṣṭhá- su̯ek̑s
śaśvat 1. k̑eu-
śatám dek̑m̥
śḗpa k̑eipo-
śéte 1. k̑ei-
śīghra k̑ēi-gh-
śíras- 1. k̑er-
śīrṣá-ḥ 1. k̑er-
śīrṣán- 1. k̑er-
śoṣa-ḥ saus-
śŕ̥ṅga-m 1. k̑er-
śṛṇóti 1. k̑leu-
śrávas- 1. k̑leu-
śrad-dhā́- k̑ered-
śra 2. sē(i)-
śrī k̑rei-
śroṣati 1. k̑leu-
śrutá-ḥ 1. k̑leu-
śuvā́ k̑u̯on-
śvā́ k̑u̯on-
śvayati 1. k̑eu-
śveta 3. k̑uei-
sā́myati kemə-
sáhas- seg̑h-
sáhate seg̑h-
sájati 2. seg-
sāṁkhya 2. sem-
sáṁ-tapyate 2. tap-
sámā 3. sem-
sāmí sēmi-
sám 2. sem-
sána-ḥ sen(o)-
sánti es-
sárati 1. ser-
sárpati serp-
sárva-ḥ solo-
sá so(s)
sā so(s)
sahasra g̑héslo-
sajyáte 2. seg-
saktá-ḥ 2. seg-
sal-ilá 1. sal-
saṁdhi 2. dhē-
saṁsāra 1. ser-
saṁskṛta 1. ker-
saṁ-tápati 2. tap-
samá-ḥ 2. sem-
sanoti sen-
sanu-tár seni-
sapati sep-
saptátha- septm̥
saptá septm̥
saptamá- septm̥
sará-ḥ 4. ser-
saraḥ selos-
sarati sreu-
sarat 4. ser-
sarpíṣ- selp-
sarvátāti solo-
sasarti 1. ser-
satī es-
sattva es-
sat es-
sī́vyati si̯ū-
sī so(s)
sirā́ 4. ser-
skunā́ti 2. (s)keu-
smárati (s)mer-
smá es-
smará- (s)mer-
smayate 1. (s)mei-
smṛti- (s)mer-
snā́va snēu-
spā́yate 3. sp(h)ē(i)-
spháṭati 1. (s)p(h)el-
sphaṭati 1. (s)p(h)el-
sphīta- 3. sp(h)ē(i)-
sphuliṅga 2. (s)p(h)el-
sphuṭati 1. (s)p(h)el-
spirá- 3. sp(h)ē(i)-
sṛprá-ḥ selp-
stár- 2. stē̆r-
stakati stāk-
sthā́ma stā-
sthā́tar- stā-
sthātár- stā-
sthātrám stā-
sthá es-
sthagati 1. (s)teg-
sthaga 1. (s)teg-
sthagita-ḥ 1. (s)teg-
sthavira stā-
sthítiṣ stā-
sthitás stā-
sthitíṣ stā-
sthū́ṇā stā-
sthūrás stā-
sthūra stā-
stīrṇá-ḥ 5. ster-
stŕ̥bhiṣ 2. stē̆r-
stṛṇā́ti 5. ster-
stṛṇóti 5. ster-
stṛtá-ḥ 5. ster-
sūtra si̯ū-
su-drú- deru-
svāmin se-
svāpáyati 1. su̯ep-
svápna-ḥ 1. su̯ep-
svanati su̯en-
svapu 2. su̯ep-
svastika es-
svasti es-
sva se-
syā́m es-
syā́s es-
syā́t es-
tā́ras 2. stē̆r-
tád 1. to-
tákṣan- tek̑þ-
tákṣati tek̑þ-
támas- tem(ə)-
támisrā tem(ə)-
tápati tep-
tárati 4. ter-
tārayati 4. ter-
tár-hi 1. to-
táruṇu-ḥ 2. ter-
táva tū̆
tamas tem(ə)-
tanakti 2. tenk-
tanóti 1. ten-
tantra 1. ten-
tanú-ḥ tenu-s
tapaḥ tep-
tarati 5. ter-
tatá-ḥ 1. ten-
tavas tēu-
tavīti tēu-
téjate (s)teig-
te tū̆
tíṣṭhati stā-
tigmá- (s)teig-
tiráḥ 4. ter-
tirati 5. ter-
todás 1. (s)teu-
tŕ̥ṇam 7. (s)ter-n-
tṛ́pyati terp-
tṛ́ṣyati ters-
tṛṇa 7. (s)ter-n-
tṛṣṭá-ḥ ters-
tr̊tíya- trei-
trásati tres-
trāyáte 4. ter-
tráyas trei-
trī́ trei-
triḥ trei-
trimūrti trei-
triṣ trei-
tritá trei-
tū́rvati 4. ter-
túbhyam tū̆
tudáti 1. (s)teu-
tulā́ 1. tel-
tulā 1. tel-
tulayati 1. tel-
tundate 1. (s)teu-
tvā́m tū̆
tvám tū̆
tvát tū̆
tváyā tū̆
tváyi tū̆
tvā tū̆
ū́rfā 4. u̯el-
úcyati euk-
ūdhar ēudh-
ūhate eu̯egh-
úkṣati au̯eg-
ūnás 1. eu-
ūrjā 3. u̯erg̑-
4. au-
ubhau ambhi
ubhnā́ti 1. u̯ebh-
udan 9. au̯(e)-
udnás 9. au̯(e)-
ud ū̆d-
ugrás au̯eg-
ulva 7. u̯el-
unátti 9. au̯(e)-
upa-bárhanī bhelg̑h-
upa-barhaṇam bhelg̑h-
upala upo
upaniṣad sed-
uru 9. u̯er-
uṣās au̯es-
utá 4. au-
u 4. au-
vā́nt- 10. au̯(e)-
vā́tas 10. au̯(e)-
vā́ti 10. au̯(e)-
vácas- u̯ek-
váhati u̯eg̑h-
vákṣaṇam au̯eg-
vákti u̯ek-
vāṇijaḥ 1. u̯en-
vānara 1. u̯en-
vártate 3h. u̯er-
vásati 1. u̯es-
váste 5. u̯es-
vásuṣ u̯ē̆su-
vāṭaḥ 5. u̯er-
vāyuṣ 10. au̯(e)-
vadhú 2. u̯edh-
vahítram u̯eg̑h-
vaiśya u̯eik̑-
vakṣáyati au̯eg-
vana 1. u̯en-
vartáyati 3h. u̯er-
Varuṇa 1. u̯el-
vaśa u̯ā̆kā
vasna 8. u̯es-
vasvī u̯ē̆su-
vatsá- u̯et-
vavákṣa au̯eg-
vayam 1. u̯ē̆-
Vedānta ant-s
veda 2. u̯(e)id-
vepate 1. u̯ebh-
vīra u̯ī̆ro-s
víś u̯eik̑-
vinakti 1. u̯eik-
viṣa 3. u̯eis-
vi 1. u̯ī̆-
vŕ̥kas u̯l̥kos
vrajá- 1. u̯erg̑-
yācati i̯ek-
yád 3. e-
yákr̥t i̯ē̆k-r̥(t-)
yabhati eibh-
yava i̯eu̯o-
yoga 2. i̯eu-
yoṣ i̯eu̯os-
yūṣa 1. i̯eu-
yúvā 3. i̯eu-
yūyam 1. i̯u-
yugám 2. i̯eu-
yugá 2. i̯eu-
yunakti 2. i̯eu-

 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566

 • For comments and inquiries, or to report issues, please contact the Web Master at UTLRC@utexas.edu