Indo-European Lexicon

Greek Reflex Index

Below we list 3362 unique Greek reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Old Irish or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Use the search bar to filter the reflexes displayed.

Search: (tips for searching)
Greek reflex index
Reflex Etyma
ambhi
*κε- k̑o-
-φι ambhi
*ἆνος 3. an(ə)-
*εἴδω 2. u̯(e)id-
*ἦνος 3. an(ə)-
*δᾰμάω demə-
*κίχημι g̑hengh-
*μορτός 4. mer-
-ήλυτος 6. el-
εὐαγγελίζομαι esu-s
ἀπο-διδρᾱ́σκω 3. der-
ἀποκαθίστημι stā-
ἀριστοκρατία 1. ar-
ἐποικοδομεῖν dem-
οἰκουμενικός u̯eik̑-
πλουτο-κρᾶτία pleu-
ἀποδείκνυμι deik̑-
ἀποτρόπαιος apo- , 2. trep-
ἀστεροειδής 2. stē̆r-
ἐκπειράομαι 2e. per-
ἐνεργητικός 2. u̯erg̑-
εἰρηνοποιός 2. kei-
μᾰθημᾰτικος mendh-
ὀσφραίνομαι ghrē-
ὀχλοκρᾰτία u̯eg̑h-
περπερεύομαι 2a. per-
πνευμᾶτικός pneu-
πουλυβότειρα gou-
τεσσεράκοντα dek̑m̥ , ketu̯er-
τρῐ-δακτῠλος trei-
Μεσοποταμία 2. pet-
ἀ-σφάρᾰγος *(s)p(h)ereg-
ἀγραυλούνω ag̑ro-s
ἀνα-λαμβάνω (s)lā̆g-
ἀνάστᾰσις 1. ten-
ἀνατέλλειν 3. er-
ἀστερίσκος 2. stē̆r-
ἀστερισμός 2. stē̆r-
διαγιγνώσκω 2. g̑en-
δῠο-καί-δεκα du̯ō(u)
ἐπι-λαμβάνω (s)lā̆g-
ἐπουράνιος 2. u̯er-
ἐχανατέλλω 1. kel-
εἰσέρχομαι 3. er-
κατα-λαμβάνω (s)lā̆g-
καταπλαστύς pelə-
κρατερόφρων ghren-
μαρμάρῐνος 5. mer-
οἰκοδομεῖν dem-
παρα-λαμβάνω (s)lā̆g-
παραπλήσιος 2a. pel-
προσέρχομαι 3. er-
σπορᾰδικός 2. (s)p(h)er-
σφᾰρᾰγίζω *(s)p(h)ereg-
Αὐγούστος au̯eg-
Πελασγικός 1. plā-k-
ἀκολουθέω keleu-
ἀκρόπολις 1. pel-
ἀλλότριος 1. al-
ἀν-άλκιμος aleq-
ἀνα-στρέφω 1. (s)ter-
ἀνακάμπτω kam-p-
ἀνοίγνυμι 3. au-
ἀπαγγέλλω apo-
ἀπέρχομαι 3. er-
ἀπο-στέλλω 3. stel-
ἀπόφᾰσις 2. bhā-
ἀχόλουθος keleu-
αὐτόματος 3. men-
βᾰρύ-τονος 2. ger- , 1. ten-
γραμματεύς gerebh-
δημιουργός 2. u̯erg̑-
διαχλευάζω ghleu-
διδάσκαλος 1. dek̑-
δικαιοσύνη deik̑-
ἔμπροσθεν 2a. per-
ἐμπίπλημι 1. pel-
ἐνδελεχής 5. del-
ἐξέρχομαι 3. er-
ἐπι-στέλλω 3. stel-
ἐπί-σκοπος spek̑-
ἐπίκλησις 6. kel-
ἐπίσταμαι stā-
εἰδητικός 2. u̯(e)id-
εἰδύλλιον 2. u̯(e)id-
εὐπρέπεια prep-
ἡγεμονεύω sāg-
κατα-στρέφω 1. (s)ter-
καταπλάσσω pelə-
κληρονομέω 3. kel-
κρύσταλλος 1. kreu-
κῠνόσ-ουρα ers-
μακροθυμέω māk̑-
μεγᾰλεῖος meg̑(h)-
μεταμορφόω 2. mer-
ὀζό-στομος 1. od- , stomen-
ὀνομάζειν en(o)mn̥-
ὀρθο-έπεια u̯ek-
οἰκουμένη u̯eik̑-
παράδεισος dheig̑h-
παραβοηθέω 1. dheu-
πελλοράφος 3b. pel-
πεντηκοστή penke
περι-στέλλω 3. stel-
πετάννῡμι 1. pet-
πολυ-ΐστωρ 2. u̯(e)id-
πολύτροπος 2. trep-
προ-αίρεσις 1. ser-
προ-λαμβάνω (s)lā̆g-
προσήλυτος 6. el-
πρωτό-τοκος 1. tek-
πυνθάνομαι bheudh-
ῥητορικῶς 6. u̯er-
σαρκο-φάγος tu̯erk̑-
σκᾰφίδιον 2. (s)kē̆p-
στρατιώτης 5. ster-
συλ-λαμβάνω (s)lā̆g-
συνέρχομαι 3. er-
τελευταῖος 1. kel-
τηλε-σκόπος spek̑-
τρᾰγῳδία 3. ter-
τρί-γλῠφος trei-
ὑπο-στρέφω 1. (s)ter-
ὑποζύγιον 2. i̯eu-
ὑστέρησις ū̆d-
χερσό-νησος snā-
ὠμοβόειος om-
Βραχμᾱνες bhlagh-men-
Δευκαλίων deuk-
Εὐρυδίκη 9. u̯er-
Νικόδημος nēik-
ἄ-στῡλος stā-
ἄλκῐμος aleq-
ἄμβροτος 4. mer-
ἄνθρωπος 1. ner(-t)-
ἄργιλλος ar(e)-g̑-
ἄρκευθος arqu-
ἄτρακτος terk-
ἀδύνατος 2. deu-
ἀθάνατος 4. dheu-
ἀλᾰλάζω alā
ἀνα-τέμνω 1. tem-
ἀνα-τείνω 1. ten-
ἀναβαίνω gā-
ἀνακαλέω 6. kel-
ἀνακλίνω k̑lei-
ἀνατέλλω 1. kel-
ἀνίστημι stā-
ἀντίθεος dheu̯es-
ἀπίστημι stā-
ἀπο-κόπτω 2. (s)kē̆p-
ἀπόδεξις deik̑-
ἀποκρίνω 4. (s)ker-
ἀποφῠγή 1. bheug-
ἀργύρεος ar(e)-g̑-
ἀσπερχές sperg̑h-
ἀστέριος 2. stē̆r-
ἀφομοιο̑ω 2. sem-
αὐστηρός saus-
αὐτό-χθων g̑hðem-
βακτήριον bak-
βληχάομαι bhlē-
βού-τῡρον gou- , tēu-
δένδρεϜον deru-
δεικνύναι 1. ad-
δημοτικός
δια-στέλλω 3. stel-
δια-στρέφω 1. (s)ter-
διάλεκτος leg̑-
διαμερίζω (s)mer-
διατρῐβή 3. ter-
διαφθείρω ghðei(ə)-
διδρᾱ́σκω 3. der-
δυσμένεια 3. men-
ἔμμετρος 3. mē-
ἔσοπτρον 8. u̯er-
ἐνέργεια 2. u̯erg̑-
ἐνεγκεῖν enek̑-
ἐνιαυτός 2. en-
ἐντεῦθεν epi
ἐξαίφνης eg̑hs
ἐξαπίνης eg̑hs
ἐξίστημι stā-
ἐξίτηλος eg̑hs
ἐπερωτάω 1. ereu-
ἐπι-στάζω stag-
ἐπι-τέμνω 1. tem-
ἐπι-τείνω 1. ten-
ἐπιβάλλω 2. gel-
ἐπικλώθω kolə-
ἐπωνυμία en(o)mn̥-
ἐφίστημι stā-
εὐ-τερπής terp-
εὐκνῆμις konəmo-
εὐφραίνω ghren-
ἡμέτερος 3. ne-
καταβαίνω gā-
καυματίζω 2. k̑ēu-
κιχήμεναι 1. g̑hē-
κογχῠλιον k̑onkho-
λιλαίομαι las-
λογίζομαι leg̑-
μάθηματος mendh-
μάρμᾰρος 5. mer-
μᾰλᾰκία 1. mel-
μᾰλᾰκός 1. mel-
μαρμάρεος 5. mer-
μεθίστημι stā-
μετόπισθε epi
μυστήριον 1. mū̆-
ὀνειδίζω 3. nei-
ὀνομασία en(o)mn̥-
οἶκόνδε u̯eik̑-
οὐδέποτε ko-
οὐράνιος 2. u̯er-
παντάπασι 1. k̑eu-
παρα-τάσσω tāg-
παρακύπτω 2. keu-
παρεγγυάω gou̯ə-
παροξυσμος 2. ak̑-
πειρασμός 2e. per-
πεμφρηδών 4. bher-
περιβάλλω 2. gel-
περιλάμπω lā[i]p-
πολιτικῶς 1. pel-
πρό-δρομος 3. der-
πρό-τᾰσις 1. ten-
προβοσκίς gou-
προσκόπτω 2. (s)kē̆p-
προσκυνέω ku-
προφητεία 2. bhā-
προφητεύω 2. bhā-
πτερύγιον u̯ortoko-
ῥητορική 6. u̯er-
σκέπτομαι spek̑-
σκεπτικός spek̑-
σπονδεῖος spend-
στραγγάλη strenk-
στρατηγός 5. ster-
συμπληρόω 1. pel-
σωφροσύνη tēu-
τρύπᾰνον 3. ter-
ὑπο-τάσσω tāg-
ὑπο-τείνω 1. ten-
χρηματίζω 6. g̑her-
Ἀργεῖος ar(e)-g̑-
Νικόλαος nēik-
ἀ-πειλέω (s)pel-
ἄ-μῠλος 1. mel-
ἄλευρον 5. al-
ἄν-αλτος 2. al-
ἄνθεμον andh-
ἄργυρος ar(e)-g̑-
ἄρνυμαι 2. ar-
ἄχνυμαι agh-
ἀδελφός gelbh-
ἀέξομαι au̯eg-
ἀθλητής 11. au̯ē-
ἀῑ́τᾱς 7. au̯-
ἀλάστωρ 2. lā-
ἀληθεία 2. lā-
ἀλθαίνω 2. al-
ἀλλήλων 1. al-
ἀμειξία mei-k̑-
ἀνατολή 1. tel-
ἀνθηρός andh-
ἀπ-αιρέω 1. ser-
ἀπο-τέρω apo-
ἀποκοπή 2. (s)kē̆p-
ἀπωτέρω apo-
ἀτέλεια 1. tel-
ἀτιμάζω 1. kei(-t)-
ἀυγίτης aug-
αἰ[Ϝ]ές aiu̯-
αἴγειος aig̑-
αἴδομαι 2. ais-
αἴνιγμα 5. ai-
βάρβαρος baba-
βᾰρύτης 2. ger-
βακτηρία bak-
βούλομαι 2. gel-
γεω-πόνος 1. (s)pen(-d)-
γεω-πονέω 1. (s)pen(-d)-
γίγνομαι 1. g̑en-
γιγνώσκω 2. g̑en-
γλαφυρός gelebh-
γναμπτός gen-
γνύ-πετος 1. g̑enu-
γυναῖκες gē̆nā
δαΐ-φρων 1. dens-
δατέομαι
δένδρεον deru-
δέρκομαι derk̑-
δείκνυμι deik̑-
δεσπότης dem-
δεύτερος 3. deu-
δημοσίᾳ
δηναιϜός aiu̯-
δι-αρθρόω 1. ar-
δι-ίστημι stā-
δια-τέμνω 1. tem-
δια-τρίβω 3. ter-
διαφανής 1. bhā-
διοικεσις u̯eik̑-
δρέπανον 4. der-
ἔδμεναι ed-
ἔκφοβος bheg-
ἔρχομαι 3. er-
ἐκεῖνος 3. e-
ἐκνικάω nēik-
ἐλεήμων 4. el-
ἐλογίζω leg̑-
ἐμβαίνω gā-
ἐνεργός 2. u̯erg̑-
ἐνοικέω u̯eik̑-
ἐνταῦθα epi
ἐντέλλω 1. kel-
ἐξάπινα eg̑hs
ἐξετάζω es-
ἐξουσία es-
ἐπίειμι 1. ei-
ἕκαστος se-
ἑλώριον 3. sel-
εὔπνοια pneu-
εὐδοκία 1. dek̑-
εὐθηνέω 1. ghen-
εὑρίσκω u̯ek-ti-
ἤπειρος āpero-
ἥμῖσυς sēmi-
ἡγέομαι sāg-
ἡμίθεος dheu̯es-
θέᾱτρον dhei̯ə-
θησαυρός 9. au̯(e)-
θρηνωιδια 3. dher-
θυοσκόος 1. keu-
θωμαστός dhei̯ə-
ἱλᾰρός 3. sel-
ἱμάτιον 5. u̯es-
ἱστορία 2. u̯(e)id-
κάλᾰμος k̑oləmo-s
κάμμαρος kemer-
κάρταλος kert-
καιάδᾱς kaiu̯r̥-t
καινότης 3. ken-
καρκίνος 3. kar-
καρτερός 3. kar-
κατα-λήγω (s)lēg-
κατοικέω u̯eik̑-
κέλῡφος 4. k̑el-
κερδαίνω 2. kerd-
κρᾱνίον 1. k̑er-
κύμβαλον 2. keu-
λευκαίνω leuk-
λίσσομαι 3. lei-
μάρτυρος (s)mer-
μᾰθητής mendh-
μακάριος māk̑-
μαρτυρέω (s)mer-
μαρτυρία (s)mer-
μέρμερος (s)mer-
μηνίσκος mēnōt
μίγνῡμι mei-k̑-
μνημεῖον 3. men-
μνηστεύω gē̆nā
νόστιμος nes-
ὄβριμος 1. ē̆
ὄλεθρος 5. el-
ὄλλυμαι 5. el-
ὄνειρος oner-
ὄπισθεν epi
ὄρνυμαι 3. er-
ὀμφᾰλος 1. enebh-
ὀρθότης u̯erdh-
οἰκτρός eig-
οὐδαμοῦ 2. sem-
οὐδαμῶς 2. sem-
οὐρανός 2. u̯er-
πάροικος u̯eik̑-
πέτᾶλον 1. pet-
πέτᾶλος 1. pet-
πέτᾶσος 1. pet-
πείθομαι 1. bheidh-
πελεμίζω 1. pel-
πετεινόν 2. pet-
πεύθομαι bheudh-
πίμπλημι 1. pel-
πλεῖστος 1. pel-
ποιμαίνω 1. pō(i)-
πολέμιος 1. pel-
πολιτική 1. pel-
προ-αιρέω 1. ser-
προ-τείνω 1. ten-
πρόθυρον dhu̯ē̆r-
πρόσωπον ok-
πρότερον 2a. per-
πρότερος 2a. per-
προσ-ηνής 3. an(ə)-
προτρέχω 1. dhregh-
προφήτης 2. bhā-
πρώτιστα 2a. per-
σβέννυμι gei̯ə-
σἑαυτοῦ 4. au-
σπλάγχνα sp(h)elg̑h(en)
σποράδην 2. (s)p(h)er-
στόμαχος stomen-
στρατεία 5. ster-
στρατεύω 5. ster-
στροψθός trozdos-
σύνοπτος ok-
σύντονος 1. ten-
συγχαίρω 1. g̑her-
συλλαλέω 1. lā-
συν-τάσσω tāg-
συντελέω 1. kel-
σφέτερος se-
σωρείτης tēu-
σωτήριον tēu-
τάλαντον 1. tel-
ταπεινός 2. tap-
τέρσομαι ters-
τέτρατος ketu̯er-
τελᾰμών 1. tel-
τελευτάω 1. kel-
τελευτέω 1. kel-
τελώνιον 1. tel-
τενθρήνη 3. dher-
τετᾰνός 1. ten-
τετραίνω 3. ter-
τοιοῦτος 4. au-
τοσοῦτος 4. au-
τρόπαιον 2. trep-
τροπαῖος 2. trep-
τροπικός 2. trep-
ὕστερον ū̆d-
ὕστερος ū̆d-
ὑπομένω 5. men-
ὑστερέω ū̆d-
φάρμακον 3. bher-
φείδομαι bheid-
φρέᾱτος bh(e)reu-
χάλκειος ghel(ē̆)g̑h-
χρῶματος 2. ghrēu-
ὠρύομαι 1. reu-
Ἔρεβος regos-
Ἠέλιος sā́u̯el-
Ξενοφῶν ghosti-s
Ὅμερος 1. ar-
Πλούτων pleu-
Πυθικός dheu-b-
Χριστός ghrēi-
ἀ-πειλή (s)pel-
ἄ-πνοος pneu-
ἄ-τομος 1. tem-
ᾄδειν 6. au̯-
ἄγριος ag̑ro-s
ἄκαινα 2. ak̑-
ἄκανθα 2. ak̑-
ἄκονος 2. ak̑-
ἄλλοθι 1. al-
ἄνεμος 3. an(ə)-
ἄντρον antro-m
ἄνωθεν 4. an-
ἄρτιος 1. ar-
ἄχομαι agh-
ἄχυμαι agh-
ἀγείρω 1. ger-
ἀδελφή gelbh-
ἀδικέω deik̑-
ἀδικία deik̑-
ἀκηδής k̑ād-
ἀκλεός 1. k̑leu-
ἀληθῶς 2. lā-
ἀμέλγω mē̆lg̑-
ἀν-αγής agos-
ἀνάγκη 1. ank-
ἀνδρός 1. ner(-t)-
ἀπορία 2b. per-
ἀρκεῐν areq-
ἀτελής 1. tel-
ἀφίημι 3. u̯ei-
ἅζομαι i̯ag-
ἁθρόος 2. dher-
ἁμόθεν i̯ag-
ἁρπάζω 5. ser-
ἁρπαγή 5. ser-
αἴτιος ai-ti-
αὐξάνω au̯eg-
βάκτρον bak-
βαὺ-βαὺ bau
βράκανα mrk-
βωλίτης bol-
γαμβρός g̑em(e)-
γένεσις 1. g̑en-
γέρανος 2. ger-
γενειάς 2. g̑enu-
γεραιός g̑er-
γινώσκω 2. g̑en-
γλεῦκος dl̥kú-
γνάμπτω gen-
γναθμός 2. g̑enu-
γνήσιος 1. g̑en-
γομφίος g̑embh-
γραφικῆ gerebh-
γρῡπός 3. ger-
γῡρεύω gēu-
δάμαλις demə-
δαίομαι
δαμάλης demə-
δέκατος dek̑m̥
δέχομαι 1. dek̑-
δηναιός aiu̯-
δίκαιος deik̑-
δια-ρρέω sreu-
διδάσκω 1. dek̑-
δικαιόω deik̑-
διοικέω u̯eik̑-
διστάζω du̯ō(u)
δολιχός 5. del-
δραμεῖν 3. der-
δρύινος deru-
δρωπάζω der(ep)-
δύναμαι 2. deu-
δύναμις 2. deu-
δυνατός 2. deu-
ἔλαφος 1. gel-
ἔνατος e-neu̯en
ἔνειμι 1. en
ἔπειτα 3. e-
ἔρημος 5. er-
ἔσοδος sed-
ἔφηβος i̯ēgā
ἐγ-γυάω gou̯ə-
ἐγκύων 1. k̑eu-
ἐδωδός ed-
ἐλαύνω 6. el-
ἐλπίζω 2. u̯el-
ἐνέδρα sed-
ἐπειδή 3. e-
ἐρωτάω 1. ereu-
ἐσθλόν es-
ἐχυρός seg̑h-
ἕλειος selos-
ἕλμινς 7. u̯el-
ἕπομαι 1. sek-
ἕστηκα stā-
ἑαυτός 4. au-
ἑαυτοῦ 4. au-
ἑκατόν dek̑m̥
εἴλημα 7. u̯el-
εἰλεός 7. u̯el-
ἥκιστα 3. sēk-
ἡγεμών sāg-
θαυμάζω dhei̯ə-
θεάομαι dhei̯ə-
θιγγάνω dheig̑h-
θυγάτηρ dhug(h)əter-
ἵστημι stā-
ἱππεύς ek̑u̯o-s
κάθημαι ē̆s-
κάμαρος kemer-
κάματος 4. k̑em(ə)-
καθ-όλου solo-
καιετός kaiu̯r̥-t
καλύπτω 4. k̑el-
κατηχέω u̯ā̆gh-
κέλαδος 6. kel-
κέντρον k̑ent-
κεραϜός 1. k̑er-
κῖχάνω g̑hengh-
κλέπτης k̑lep-
κόρυδος 1. k̑er-
κογχῠλη k̑onkho-
κοινᾖ kom
κοκκύζω kuku
κολωνός 1. kel-
κορωνός 3. (s)ker-
κρῑθαί g̑herzd(h)
κρῡμός 1. kreu-
κρυερός 1. kreu-
κρυόεις 1. kreu-
λαμπρός lā[i]p-
λατρεία 2. lē(i)-
λατρεύω 2. lē(i)-
λιπαρός i̯ē̆k-r̥(t-)
λιχνεύω leig̑h-
λούομαι lou-
λουτρόν lou-
μάχομαι mag̑h-
μανθάνω mendh-
μέγεθος meg̑(h)-
μέθ-οδος sed-
μέριμνα (s)mer-
μεγάθης meg̑(h)-
μεγάλος meg̑(h)-
μεγάλως meg̑(h)-
μελετάω 3. mel-
νᾱϊάς snā-
νεᾱλής 2. al-
νυστάζω 1. sneud(h)-
ξηραίνω ghren-
ὄγδοος ok̑tō(u)
ὄπιθεν epi
ὄρεξις 1. reg̑-
ὄροβος ereg(h)o-
ὅμοιος 2. sem-
ὁμιλέω 2. sem-
ὁμιλία 2. sem-
ὁμοίως 2. sem-
οἴκαδε u̯eik̑-
οἴομαι 1. eis-
οἶκτος eig-
οἰκησις u̯eik̑-
οἰκίον u̯eik̑-
οὐδέπω ko-
οὐκέτι eti
πάρεσις i̯ē-
παιδεία pōu-
παιδίον pōu-
παλαιός 2. kel-
παράπαν 1. k̑eu-
παραχέω 1. g̑heu-
παχύτης bheng̑h-
πέμπτος penke
πέρδειν perd-
πέτομαι 2. pet-
περκνός 2. perk̑-
πινυτός 2. peu-
πιστεύω 1. bheidh-
πλατεῖα plā̆t-
πλοῦτος pleu-
πο̑λεμος 1. pel-
πολεμέω 1. pel-
πονηρός 1. (s)pen(-d)-
πρέσβυς 2a. per-
πρίαμαι krei-
προλέγω leg̑-
πρωκτός prōk̑to-
ῥύομαι 5. u̯er-
ῥῠτός sreu-
σαρκάζω tu̯erk̑-
σεισμός 2. tu̯ei-
σήμερον āmer-
σημεῖον dhei̯ə-
σκᾰφίς 2. (s)kē̆p-
σκότιος skot-
σκῡ́νια 2. (s)keu-
σπάρτον 3. sper-
σπείρων 2. (s)p(h)er-
στάμνος stā-
στρατία 5. ster-
σύστημα stā-
συζητέω 2. dei̯ə-
συνίημι i̯ē-
συνοράω 8. u̯er-
ταράσσω 1. dher-
τέλειον 1. kel-
τέλειος 1. kel-
τεθρήνη 3. dher-
τελευτή 1. kel-
τελήεις 1. kel-
τελώνης 1. tel-
τερηδών 3. ter-
τεταγών tag-
τεύχειν dheugh-
τοξικόν tek-
τράγημα 3. ter-
τροχιός 1. dhregh-
τρῡπάω 3. ter-
τρώκτης 3. ter-
ὕπερος upér
ὑπάρχω upo
ὑπέρᾱ upér
ὑποδύω 1. deu-
ὑστέρα udero-
φανερός 1. bhā-
φλαῦρος 2. bhlēu-
φόρμιγξ 2. bherem-
φορτίον 1. bher-
χανδάνω ghend-
χαράσσω 2. g̑her-
χθόνιος g̑hðem-
χόνδρος ghren-
χράομαι 6. g̑her-
χριστός ghrēi-
ὠφελέω obhel-
ὠφελία obhel-
Ἀρεία ario-?
Αἵδης 2. u̯(e)id-
Δαναοί dā-
Κύκλωψ kai-ko-
Λύκιος u̯l̥kos
Πόντος pent-
Πύθιος dheu-b-
ἄκρον 2. ak̑-
ἄκρος 2. ak̑-
ἄλλος 1. al-
ἄλλως 1. al-
ἄμνος agh-no-s
ἄμφην ang̑h-
ἄντη-ν ant-s
ἄρτος arenko-
ἄϜησι 10. au̯(e)-
ἆσσον ang̑h-
ἀγχοῦ ang̑h-
ἀκόνη 2. ak̑-
ἀκούω 1. keu-
ἀλέξω aleq-
ἀνάγω ag̑-
ἀνθέω andh-
ἀοιδή 6. au̯-
ἀργής ar(e)-g̑-
ἀργός 2. u̯erg̑-
ἀρετῆ 1. ar-
ἀροῦν ar(ə)-
ἀτμίς 10. au̯(e)-
ἀτμός 1. u̯āt-
ἀυτμή 10. au̯(e)-
ἀϜέξω au̯eg-
ἅγιος i̯ag-
ἁδρός sā-
ἁρμός 1. ar-
αἶνος 5. ai-
αἰγίς 3. aig-
αἰδώς 2. ais-
αἰνέω 5. ai-
αἰτέω ai-ti-
αἰτία ai-ti-
αἰχμή ā̆ik̑-
αὔτις 4. au-
αὖθις 4. au-
αὖξις au̯eg-
αὖτιν 4. au-
αὖτις 4. au-
αὐτάρ ati
αὐτός 4. au-
βαΰζω bau
βέομαι 3. gei̯-
βίαιος gei̯ə-
βίβημι gā-
βόλιτα bol-
βολβός bol-
βούτης gou-
βρέφος grebh-
βροτός 4. mer-
γάλλος 2. g̑hel-
γένῠς 2. g̑enu-
γέρρον g̑ers-
γενειον 2. g̑enu-
γεννάω 1. g̑en-
γλῶσσα glōgh-
γνάθος 2. g̑enu-
γνῶσις 2. g̑en-
γνωτός 2. g̑en-
γῡρός gēu-
γυμνός nog-
δαΐζω
δέργμα derk̑-
δεινός du̯ei-
δεκτός 1. dek̑-
δι-πλός du̯ō(u)
δί-πους du̯ō(u)
δίαιτα 3. ai-
διδαχή 1. dek̑-
διόπερ du̯ō(u)
διπλόω du̯ō(u)
δράκων derk̑-
δώ-δεκα du̯ō(u)
δώδεκα dek̑m̥
ἔγνων 2. g̑en-
ἔθη-κα 2. dhē-
ἔλπος selp-
ἔμπης 1. k̑eu-
ἔνδον 1. en
ἔστην stā-
ἐγγύς gou̯ə-
ἐδωδή ed-
ἐθέλω ghel-
ἐλεέω 4. el-
ἐλεῖν 3. sel-
ἐμέγε 1. me-
ἐνηής 7. au̯-
ἐννέα e-neu̯en
ἐπάγω ag̑-
ἐπεάν 3. e-
ἐρέφω 2. rebh-
ἐρίζω 3. er-
ἐρύκω 5. u̯er-
ἕκτος su̯ek̑s
ἑλῐκη 7. u̯el-
εἰκών 3. u̯eik-
εἰλέω 7. u̯el-
εἰρέω 6. u̯er-
εὖνις 4. (s)ker-
ζημιόω i̯ā-
ἧλιος sā́u̯el-
ἡμέρα āmer-
θέλημα ghel-
θεωρέω dhei̯ə-
θῆσθαι dhē(i)-
θηλάζω dhē(i)-
θνήσκω 4. dheu-
θοῦρος 4. dher-
θρῆνος 3. dher-
θρώναξ 3. dher-
θρώσκω 4. dher-
θύρα-ζε dhu̯ē̆r-
θῡμός 4. dheu-
θυμιάω 4. dheu-
ἴδιος se-
ἴστωρ 2. u̯(e)id-
ἰδίᾳ se-
ἰδίαν se-
ἰπνός auq(h)-
ἰσχύω seg̑h-
ἰχθῦς g̑hðū-
ἵεμαι 3. u̯ei-
ἵππος ek̑u̯o-s
ἵστωρ 2. u̯(e)id-
ἱερόν 1. eis-
ἱερός 1. eis-
κάπρος kapro-
κάρνον 1. k̑er-
κάχληξ kaghlo-
καθίζω ē̆s-
καινός 3. ken-
κακκάω kakka-
καμάρα kam-er-
καναχή kan-
καρδία k̑ered-
κατέδω ed-
καυλός kau-l-
κέδρος ked-
κεῖμαι 1. k̑ei-
κεντέω k̑ent-
κεραός 1. k̑er-
κεφαλή ghebh-el-
κλέπτω k̑lep-
κλυτός 1. k̑leu-
κνηκός kenəkó-
κόκκῡ kuku
κόκκυξ kuku
κόλπος 2. ku̯elp-
κόρθυς k̑erdho-
κόχλος k̑onkho-
κοῖτος 1. k̑ei-
κοιλία 1. k̑eu-
κοινός kom
κοντός k̑ent-
κορυφή 1. k̑er-
κοχώνη g̑hengh-
κράτος 3. kar-
κρατέω 3. kar-
κραυγή 1. ker-
κρίσις 4. (s)ker-
κρῑ́νω 4. (s)ker-
κροτέω 2. kret-
κύκλος 1. kel-
κύκλῳ 1. kel-
κύκνος k̑euk-
κύριος 1. k̑eu-
κύσθος 2. (s)keu-
λάκκος laku-
λάτρον 2. lē(i)-
λᾶκίς 2. lēk-
λίγδην 3. lei-
λίνεος lī̆-no-
λόγιον leg̑-
λόχιος legh-
λύχνος leuk-
μάθημα mendh-
μάρτυς (s)mer-
μᾶλλον 4. mel-
μαστός mad-
μέγᾰς meg̑(h)-
μεστόω 2. med-
μήποτε ko-
μηχανή magh-
μισθός mizdhó-
μολγός molko-
μοῦνος 4. men-
μυρίος 1. meu-
νέομαι nes-
νεκρός nek̑-
νεῦρον snēu-
νεφέλη 2. enebh-
νήπιος 2. peu-
νόστος nes-
νύκτος nek-(t-)
νύκτωρ nek-(t-)
νψμπηε̄ eng-
ὄγκος enek̑-
ὄκρις 2. ak̑-
ὄλπις selp-
ὄνᾶρ oner-
ὄνομα en(o)mn̥-
ὄρρος ers-
ὄρχις org̑hi-
ὄχλος u̯eg̑h-
ὀλέκω 5. el-
ὀπίσω epi
ὀπώρα es-en-
ὀρθόω u̯erdh-
ὀρίνω 3. er-
ὀροφή 2. rebh-
ὀρχέω ergh-
ὅσπερ 2a. per-
ὅστις ko-
οἴκοι u̯eik̑-
οἶκος u̯eik̑-
οἶμαι 1. eis-
οἰκέω u̯eik̑-
οἰκία u̯eik̑-
οὕτως 4. au-
οὗτος 4. au-
πάντως 1. k̑eu-
παιδός pōu-
παλάμη pelə-
παρέχω seg̑h-
πατριά pətḗ(r)
πέρᾱν 2a. per-
πέρδιξ perd-
πεῖσμα bhendh-
πεινάω ā̆s-
πενθέω kenth-
πίστις 1. bheidh-
πλάττω pelə-
πλατύς plā̆t-
πλήρης 1. pel-
πληρόω 1. pel-
πλοῖον pleu-
πνεῦμα pneu-
πότνια poti-s
ποίμην 1. pō(i)-
ποιμήν 1. pō(i)-
πολεύω 1. kel-
πορεῖν 2c. per-
πορεύω 2b. per-
πορίζω 2b. per-
πράξις 2a. per-
πράσσω 2a. per-
πράττω 2a. per-
πρό-χνυ 1. g̑enu-
πρόμος 2a. per-
προάγω ag̑-
πρῶτον 2a. per-
πρῶτος 2a. per-
πτέρυξ 2. pet-
πτερόν 2. pet-
πτίλον 2. pet-
πτίσσω 1. peis-?
πτῶσις 2. pet-
πτωχός 2. pet-
πύργος bhereg̑h-
πῠρήν pū-ro-
ῥάπτω 3b. pel-
ῥοφέω srebh-
σίαλον 2. sal-
σκάλλω 1. (s)kel-
σκάφος 2. (s)kē̆p-
σκοτία skot-
σομφός su̯omb(h)o-s
σπαίρω 1. sp(h)er-
σπένδω spend-
σπέρμα 2. (s)p(h)er-
σπείρω 2. (s)p(h)er-
σπεῖρα 3. sper-
σπονδή spend-
στάσις stā-
στατός stā-
στέᾰρ (s)tāi-
στέγος 1. (s)teg-
στήμων stā-
στίγμα (s)teig-
στίλβω stilp-
στιγμή (s)teig-
στόλος 3. stel-
στράγξ strenk-
συνάγω ag̑-
σφάλλω 1. (s)p(h)el-
σφαῖρα 1. sp(h)er-
ταινία 1. ten-
ταρσός ters-
ταῦρος tēu-
τέρμων 4. ter-
τεῖχος dheig̑h-
τελέως 1. kel-
τελείω 1. kel-
τίγρις (s)teig-
τίθημι 2. dhē-
τλήμων 1. tel-
τλῆναι 1. tel-
τμῆσις 1. tem-
τόλμᾰ 1. tel-
τόρνος 3. ter-
τοῖχος dheig̑h-
τραῦμα 3. ter-
τρηχύς 1. dher-
τρίτος trei-
τρόπος 2. trep-
τρόχος 1. dhregh-
τροπέω 1. trep-
τροφίς dherebh-
τροφός dherebh-
τροχός 1. dhregh-
τύμβος tēu-
τύφειν 4. dheu-
τυφλός 4. dheu-
ὕβρις ū̆d-
ὑγρός u̯eg-
ὑπάγω ag̑-
φᾱνός 1. bhā-
φαλλός bhleu-
φέρειν 1. bher-
φθείρω ghðei(ə)-
φθόνος gedh-
φληνέω 3. bhel-
φλιδάω 2. bhlei-
φλοιός bhleu-
φράτηρ bhrā́ter-
φράτρα bhrā́ter-
φράτωρ bhrā́ter-
φρέᾱρ bh(e)reu-
φρονέω ghren-
φρῦνος 5. bher-
φύλλον 4. bhel-
φύομαι bheu-
φωλεός bheu-
χᾶτέω 1. g̑hē-
χαλκός ghel(ē̆)g̑h-
χέρσος k̑sē̆-ro-
χλωρός 1. g̑hel-
χναῦμα ghen-
χραίνω ghren-
χρόμος 2. ghrem-
χρόνος 5. kel-
χῡλός 1. g̑heu-
χῡμός 1. g̑heu-
χῠτός 1. g̑heu-
χωρίζω 1. g̑hē-
ὥσπερ 2a. per-
Ἄρης 2. ere-s-
Ἄρια ario-?
Ἀρία ario-?
Ἶρις 1. u̯ei-
Μῆδος 1. med-
Μοῦσα 5. mē-
Πυθία dheu-b-
Ὑμήν si̯ū-
Φοίβη bheig-
ἄγος agos-
ἄγρα ag̑ro-s
ἄγχω ang̑h-
ἄημα 10. au̯(e)-
ἄησι 10. au̯(e)-
ἄκων 2. ak̑-
ἄμφω ambhi
ἄνευ ē̆neu
ἄντα ant-s
ἄρτι 1. ar-
ἄτερ ati
ἄφνω abh-
ἄχνη 2. ak̑-
ἄχος agh-
ἀγχί ang̑h-
ἀέξω au̯eg-
ἀκ-μή 2. ak̑-
ἀλλά 1. al-
ἀμᾶν 2. am-
ἀμφί ambhi
ἀνήρ 1. ner(-t)-
ἀντί ant-s
ἀπαί apo-
ἅπας 1. k̑eu-
ἅπτω 1. ap-
αἴτα 7. au̯-
αἰέν aiu̯-
αἰεί aiu̯-
αἰών aiu̯-
αἵνω 10. au̯(e)-
αὔξω au̯eg-
αὖγε 4. au-
αὖτε 4. au-
αὐγή aug-
βάθος gā̆dh-
βάλλω 2. gel-
βάρος 2. ger-
βάσκω gā-
βαίνω gā-
βαίτη baitā
βατός gā-
βιάζω gei̯ə-
βόσκω gou-
βουλή 2. gel-
βράθυ bherəg̑-
βῶλος bol-
γάνος gāu-
γένος 1. g̑en-
γέρων g̑er-
γενεή 1. g̑en-
γῆρας g̑er-
γῆρυς g̑ā̆r-
γηθέω gāu-
γηράω g̑er-
γόνος 1. g̑en-
γόνῠ 1. g̑enu-
γράφω gerebh-
γραφή gerebh-
γῦρος gēu-
δάκνω ed-
δάσμα
δασύς 2. dens-
δέατο 1. dei-
δέκᾰ dek̑m̥
δέμας dem-
δέρμα 4. der-
δεῖσα geid(h)-
δεκάς dek̑m̥
δευτερ- 3. deu-
δῆλος 1. dei-
δηλόω 1. dei-
διψάω ā̆s-
διώκω 2. dei̯ə-
δόγμα 1. dek̑-
δορός 4. der-
δρέπω 4. der-
δῶρον 1. der-
ἔνθα 3. e-
ἔρις 3. er-
ἔφῡ bheu-
ἐκεῖ 3. e-
ἐμοί 1. me-
ἐπεί 3. e-
ἐρωή 2. erə-
ἐστί es-
ἕρμα 1. u̯er-
ἑ̑λος 7. u̯el-
εἴχω seg̑h-
ζῆλος i̯ā-
ζηλόω i̯ā-
ζητέω 2. dei̯ə-
ἦθος se-
ἦχος u̯ā̆gh-
ἠχέω u̯ā̆gh-
ἥρως 2. ser-
ἧμαρ āmer-
ἡύτε 4. au-
θάπτω dhembh-
θεῖος dheu̯es-
θορός 4. dher-
θύμον 4. dheu-
θύμος 4. dheu-
θῡ́νω 4. dheu-
θυρών dhu̯ē̆r-
ἴσος 1. u̯ī̆-
ἴσχω seg̑h-
ἶρις 1. u̯ei-
ἰδέα 2. u̯(e)id-
ἰδού 2. u̯(e)id-
ἰξός 3. u̯eis-
κάκκη kakka-
κάλυξ 7. kel-
κάμνω kemə-
κάρτα 3. kar-
κακός kakka-
καλέω 6. kel-
κέρας 1. k̑er-
κεάζω k̑es-
κείρω 4. (s)ker-
κεμάς 2. k̑em-
κῆδος k̑ād-
κῆλον 3. k̑el-
κλέος 1. k̑leu-
κόλλα kol(ē̆)i̯-
κόμμα 2. (s)kē̆p-
κόπτω 2. (s)kē̆p-
κότος k̑ād-
κοίτη 1. k̑ei-
κολέω 6. kel-
κρέας 1. kreu-
κριός 1. k̑er-
κρύος 1. kreu-
κτείς 2. pek̑-
κύλιξ 7. kel-
κῦδος 1. keu-
κῶλον 4. (s)kel-
κωκύω ul-
κωλύω 1. (s)kel-
λάθρα 2. lā-
λαιός laiu̯o-
λαλέω 1. lā-
λέξις leg̑-
λείχω leig̑h-
λῆνος 4. u̯el-
λίνον lī̆-no-
λόγος leg̑-
λόχος legh-
λοχία legh-
μάγος magh-
μέλαν 6. mel-
μέλκα mē̆lg̑-
μέρος (s)mer-
μέσφα 2. bhē̆
μέχρι 2. me-
μελία 2. smel-
μήτηρ mātér-
μῆλον mēlo-
μῆνις 3. men-
μηνάς mēnōt
μόνον 4. men-
μόνος 4. men-
μόρον moro-
μονάς 4. men-
μύρον smeru-
μῦθος mēudh-
νάρκη (s)nerb-
νῆττα anət-
νικάω nēik-
νόμος 1. nem-
νορβά (s)nerb-
ὄζος ozdo-s
ὄλπη selp-
ὄνος ers-
ὄρος 1. ser-
ὀκτώ ok̑tō(u)
ὀλόω 5. el-
ὅλος solo-
ὅλως solo-
ὅπου ko-
ὅπως ko-
ὅσος ko-
ὅταν se-
ὅτος se-
ὁδός sed-
ὁμός 2. sem-
ὁμοῦ 2. sem-
οἶδα 2. u̯(e)id-
οἶον 3. e-
οἶος 3. e-
οὔτω 4. au-
οὐλή 8. u̯el-
οὐρά ers-
οὐχί ghe-
πάλαι 2. kel-
πάλιν 1. kel-
πάλλω 1. pel-
πάρος 2a. per-
πάσχω kenth-
παραί 2a. per-
παχύς bheng̑h-
πέδον 2. pē̆d-
πέλλα peli-s-
πέλμα 3b. pel-
πέρην 2a. per-
πέρθω bheredh-
περάω 2c. per-
πῆχυς bhāg̑hú-s
πίπτω 2. pet-
πῑ́ων pei̯(ə)-
πῖλος pi-lo-
πλέος 1. pel-
πόθεν ko-
πόλις 1. pel-
πόλος 1. kel-
πόνος 1. (s)pen(-d)-
πόσθη 3. pes-
πόσις poti-s
πόσος ko-
ποιέω 2. kei-
ποινή 1. kei(-t)-
πολέω 1. kel-
πολύς 1. pel-
πονέω 1. (s)pen(-d)-
πραύς prāi-
πρόκα 2a. per-
προτί 2a. per-
πτῶμα 2. pet-
πυρίη peu̯ōr
ῥῆμα 6. u̯er-
σκάφη 2. (s)kē̆p-
σκηνή sk̑āi-
σμύχω (s)meukh-
σπάθη sp(h)ē-
σπλήν sp(h)elg̑h(en)
σπορά 2. (s)p(h)er-
στέγη 1. (s)teg-
στέγω 1. (s)teg-
σφεῖς se-
σχολή seg̑h-
σωρός tēu-
σωτήρ tēu-
τάπης temp-
τάσσω tāg-
τάφος dhembh-
τάχος 2. dhengh-
τάχυς 2. dhengh-
τᾱλις tāl-
τέγγω 1. teng-
τέλος 1. tel-
τέρην 2. ter-
τέρπω terp-
τέφρα dhegh-
τείνω 1. ten-
τείρω 3. ter-
τελέω 1. tel-
τηλοῦ 2. kel-
τόμος 1. tem-
τόνος 1. ten-
τόπος top-
τρέπω 2. trep-
τρέφω dherebh-
τρέχω 1. dhregh-
τρῆμα 3. ter-
τρίβω 3. ter-
τροπή 2. trep-
τροφή dherebh-
τρύπη 3. ter-
τρώγω 3. ter-
τύλος tēu-
τύρβη 1. tu̯er-
τῦφος 4. dheu-
ὕδρα 9. au̯(e)-
ὕδωρ 9. au̯(e)-
ὑμήν si̯ū-
ὑπέρ upér
φάλης 3. bhel-
φάτνη bhendh-
φαίνω 1. bhā-
φαλός 1. bhel-
φαράω 3. bher-
φαρόω 3. bher-
φεύγω 1. bheug-
φίλος bhili-
φλέγω bheleg-
φλόος bhleu-
φλύζω bhleu-
φόβος bheg-
φοβέω bhei-
φρύνη 5. bher-
φῡ́ρω 1. bher-
χάλιξ kaghlo-
χάρμη 3. gher-
χαίνω 2. g̑hē-
χαίρω 1. g̑her-
χῆρος 1. g̑hē-
χναύω ghen-
χνίει ghen-
χορδή 5. g̑her-
χραύω 2. ghrēu-
χροιά 2. ghrēu-
χρῶμα 2. ghrēu-
χύδην 1. g̑heu-
χωρίς 1. g̑hē-
ψύλλα blou-
ᾠδή 6. au̯-
ᾠόν ō(u̯)i̯-om
ὥστε se-
Ζεύς 1. dei-
Ἠώς au̯es-
Νίκη nēik-
ἄγω ag̑-
ἄζω ā̆s-
ἀεί aiu̯-
ἀνά 4. an-
ἀπό apo-
ἅμα 2. sem-
βδέω pezd-
βίᾱ gei̯ə-
βίος 3. gei̯-
βιάω gei̯ə-
βοῦς gou-
γέμω gem-
γνύξ 1. g̑enu-
γύπη gēu-
γυνή gē̆nā
δαίω
δέμω dem-
δέρω 4. der-
δίκη deik̑-
δῖος 1. dei-
δμώς demə-
δόρυ deru-
δράω der(ep)-
δρῦς deru-
δῶμα dem-
ἔαρ ē̆s-r̥(g)
ἔδω ed-
ἔνη eno-
ἔνι 1. en
ἔξω eg̑hs
ἔπι epi
ἔτι eti
ἔχω seg̑h-
ἐάν 2. an-
ἐγώ eg̑-
ἐμέ 1. me-
ἐνί 1. en
ἐός se-
ἐπί epi
ἕως 3. e-
εἶς es-
εἷς 2. sem-
εὔς esu-s
ἤδη 2. ē
ἦρα 11. u̯er-
ἠδέ 3. e-
ἠχή u̯ā̆gh-
ἡμῖ- sēmi-
θέλω ghel-
θεός dheu̯es-
θήκη 2. dhē-
θηλή dhē(i)-
θοός 1. dheu-
θορή 4. dher-
θύος 4. dheu-
ἰός 3. u̯eis-
κάτα kom
κάτω kom
κἄν 2. an-
καίω 2. k̑ēu-
κατά kom
κλέω 1. k̑leu-
κλύω 1. k̑leu-
κογχη k̑onkho-
κοέω 1. keu-
κύων k̑u̯on-
λέγω leg̑-
λήθη 2. lā-
λίαν 1. lē[i]-
μάλα 4. mel-
μάρη mə-r
μέλω 3. mel-
μένω 5. men-
μετά 2. me-
μήνη mēnōt
μήτε 1. mē-
μηδέ 1. mē-
μύλη 1. mel-
ναός nes-
ναῦς 1. nāus-
νήθω (s)nē-
νίκη nēik-
νυνί nū̆-
ὄζω 1. od-
ὄις agh-
ὅτε se-
ὅτι se-
οὖς 2. ōus-
πάνυ 1. k̑eu-
παῖς pōu-
παρά 2a. per-
πέος 3. pes-
περί 2a. per-
πίνω 2. pō(i)-
πνοῆ pneu-
ποτέ ko-
ποῦς 2. pē̆d-
πρός 2a. per-
πρωί 2a. per-
σπάω 2. sp(h)ei
στοά stā-
σφήν sp(h)ē-
σῶμα tēu-
ταφή dhembh-
τέγη 1. (s)teg-
τῆλε 2. kel-
τίνω 1. kei(-t)-
τρέω tres-
τρίς trei-
τρύω 3. ter-
τύλη 1. tel-
ὑδατ- 9. au̯(e)-
ὑπό upo
ὑφή 1. u̯ebh-
φάως 1. bhā-
φανή 1. bhā-
φήμη 2. bhā-
φῆμι 2. bhā-
φλέψ bhleg-
φλέω bhleu-
φλύω bhleu-
φῦμα bheu-
φωνή 1. bhā-
χαρά 1. g̑her-
χείρ g̑hesor-
χειά 1. g̑heu-
χήρα 1. g̑hē-
χθές g̑hði̯és
χθών g̑hðem-
χολή 1. g̑hel-
χρώς 2. ghrēu-
χώρα 1. g̑hē-
ψυχή 2. bhes-
ἄφ apo-
ἀά

ā

ἀμφ- ambhi
ἀπο- apo-
αὖ 4. au-
δεῖ 3. deu-
δήν 3. deu-
δίς du̯ō(u)
διά du̯ō(u)
εἶ es-
εἰς 1. en
εσμι es-
εὔ esu-s
ζάω 3. gei̯-
ζώω 3. gei̯-
ἤν 2. an-
θεά dheu̯es-
θύω 4. dheu-
θώς dhau-
ἴς 1. u̯ei-
καί 1. ke
κῆρ k̑ered-
λύω 2. leu-
μέν sme
μήν sme
νύξ nek-(t-)
νῦν nū̆-
ὅς 3. e-
πᾶς 1. k̑eu-
πέρ 2a. per-
ποῦ ko-
πρό 2a. per-
πῶς ko-
σύν 2. sem-
σφωε se-
τὶς ko-
τίς ko-
τρῐ- trei-
ὑδρ- 9. au̯(e)-
φάω 1. bhā-
φύη bheu-
φύω bheu-
χήν g̑han-s-
ψάρ 2. sper(-g)-
ὦς 2. ōus-
ἄ

ā

ἆ

ā

ἇ hā̆
αντ- ant-s
δέ de-
δις- du̯ō(u)
δυσ- dus-
ἐκ eg̑hs
ἐν 1. en
ἐξ eg̑hs
ἐς 1. en
εἰ 3. e-
ἤ 2. ē
κώ ko-
μή 1. mē-
μιν 3. e-
μοι 1. me-
νωι 3. ne-
περ 2a. per-
που ko-
πῶ ko-
σύ tū̆
τί ko-
τό 1. to-
φή 2. bhē̆
ὤ 2. ō
ὦ 2. ō
ὡς 3. e-
αυ 4. au-
γε ghe-
δι- du̯ō(u)
ἡ so(s)
με 1. me-
νω 3. ne-
ὁ so(s)
τε 1. ke
τι ko-
aboulia 2. gel-
abyssos bhudh-m(e)n
achos agh-
adiabatos gā-
a-ēdēs su̯ād-
aeikēs 3. u̯eik-
aerios 1. u̯er-
agalaktia glag-
agēratos g̑er-
agnōsia 2. g̑en-
-agōgon ag̑-
-agōgos ag̑-
agōgos ag̑-
agōnia ag̑-
agōnistēs ag̑-
agōnizesthai ag̑-
agōn ag̑-
agora 1. ger-
agorein 1. ger-
agraphos gerebh-
agrōstis ag̑ro-s
agyris 1. ger-
aikia 3. u̯eik-
aisthanesthai 8. au̯-
aisthēsis 8. au̯-
aisthētikos 8. au̯-
aithein ai-dh-
aitiologia leg̑-
akē 2. ak̑-
akeisthai i̯ēk-
akhrōmatos 2. ghrēu-
akmē 2. ak̑- , 3. k̑em-
aknē 2. ak̑-
akolouthos 2. sem-
akonē 2. ak̑-
akos i̯ēk-
akoustikos 1. keu-
akrōmion 2. ak̑-
akrobatēs gā-
akrobatein 2. ak̑- , gā-
akrobatos gā-
akrostichis 2. ak̑- , steigh-
allassein 1. al-
allaxis 1. al-
allēgorein 1. ger-
allēgoria 1. ger-
alōpēx u̯l̥p-
alōpekia u̯l̥p-
alphein algh-
Alpheios algh-
alysson u̯l̥kos
alyssos u̯l̥kos
amarantos 5. mer-
amaw 2. mē-
amblygōnios 1. mel-
amblyōpia 1. mel-
amblys 1. mel-
ameibein mei-g-
amethystos médhu
amiantos 2. mai-
amma am(m)a
amnēsia 3. men-
amnēstia 3. men-
amnēstos 3. men-
amoibē mei-g-
amorphos 2. mer-
amphiballein 2. gel-
amphibion 3. gei̯-
amphibios 3. gei̯-
amphibolos 2. gel-
amphibrachys mreg̑hu-
amphiktyonia k̑þei-
amphimakros māk̑-
amphiphoreus 1. bher-
amphisbaina gā-
amphitheatron ambhi
amphoreus 1. bher-
Anabasis gā-
anabasis gā-
anabiōsis 3. gei̯-
anabioun 3. gei̯-
anachōrein 1. g̑hē-
anadēma dē-
anadein dē-
anadiplōsis du̯ō(u)
anadiploun du̯ō(u)
anadramein 3. der-
anadromos 3. der-
anaglyphein gleubh-
anaglyphos gleubh-
anagōgē ag̑-
anagrammatismos gerebh-
anagrammatizein gerebh-
anaimia sei-
anaisthēsia 8. au̯-
anaklisis k̑lei-
anakolouthon 2. sem-
anakolouthos 2. sem-
anakrouein 3. kreu-
anakrousis 3. kreu-
ana-lēptikos (s)lā̆g-
analegw leg̑-
analekta leg̑-
analektos leg̑-
analogos leg̑-
analysis 2. leu-
analyw 2. leu-
anamimnēskesthai 3. men-
anamnēsis 3. men-
anapaiein pēu-
anapaistos pēu-
anapherein 1. bher-
anaphora 1. bher-
anarthros 1. ar-
anastomōsis stomen-
anastomoun stomen-
ana-strophē 1. (s)ter-
anatasis 1. ten-
anathema 2. dhē-
anatithenai 2. dhē-
ana-tomē 1. tem-
anchein ang̑h-
Andromedē 1. ner(-t)-
-andros 1. ner(-t)-
anekdota dō-
anekdotos dō-
anemōnē 3. an(ə)-
aneurynein 9. u̯er-
aneurysma 9. u̯er-
anienai 1. ei-
aniōn 1. ei-
ankōn 2. ank-
ankos 2. ank-
ankylōsis 2. ank-
ankylos 2. ank-
ankyloun 2. ank-
ankyra 2. ank-
anōdynos ed-
anōmalos 2. sem-
anōnymos en(o)mn̥-
anōphelēs obhel-
anodos sed-
anomia 1. nem-
anomos 1. nem-
anorektos 1. reg̑-
antagōnizestyai ag̑-
anthēlios sā́u̯el-
anthēra andh-
anthēsis andh-
anthologein andh- , leg̑-
anthologia leg̑-
antididonai dō-
antidotos dō-
antiphōnos 2. bhā-
antipous 2. pē̆d-
antithesis ant-s , 2. dhē-
antitithenai 2. dhē-
antitupos ant-s
anti-typos 1. (s)teu-
antonomazein en(o)mn̥-
anydros 9. au̯(e)-
an- 1. nĕ
aortē 1. u̯er-
apathēs kenth-
apatheia kenth-
aphistasthai stā-
aphōnia 2. bhā-
aphōnos 2. bhā-
apodeiktikos deik̑-
apodeixis deik̑-
apodidonai dō-
apodosis dō-
apokalupsis 4. k̑el-
apokaluptein 4. k̑el-
apologia leg̑-
apologos leg̑-
aponeurōsis snēu-
aponeurousthai snēu-
apopheugein apo-
apophuein bheu-
apophusis bheu-
apoplēssein 2. plāk-
apoplēxia 2. plāk-
apo-siōpan su̯ī-
apo-siōpēsis su̯ī-
apo-stasia stā-
apo-stolos 3. stel-
apo-strophos 1. (s)ter-
apothēkē 2. dhē-
apotheōsis dhēs-
apotheoun dhēs-
apotithenai 2. dhē-
apous 2. pē̆d-
arariskein 1. ar-
archegonos 1. g̑en-
arche-typon 1. (s)teu-
arche-typos 1. (s)teu-
archi-tektōn tek̑þ-
argemōnē ar(e)-g̑-
Argonautēs ar(e)-g̑- , 1. nāus-
aristos 1. ar-
arithmētikē 1. ar-
arithmētikos 1. ar-
arithmein 1. ar-
arithmos 1. ar-
arktikos ŕ̥k̑þo-s
Arktouros 8. u̯er-
arsenikon 1. g̑hel-
arsis 1. u̯er-
artēria 1. u̯er-
arthrōsis 1. ar-
arthron 1. ar-
arthroun 1. ar-
asbestos ges-
askēthēs skēth-
a-statos stā-
asterizein 2. stē̆r-
asthenēs seg̑h-
astheneia seg̑h-
astragalos ost(h)-
astrapē 2. stē̆r-
astro-labos (s)lā̆g-
astronomia 2. stē̆r-
asymptōtos 2. pet-
asyndeth dē-
asyndeton dē-
asyndetos dē-
ataraktos 1. dher-
ataraxia 1. dher-
a-taxia tāg-
athanasia 4. dheu-
athanatos 4. dheu-
atheos dhēs-
athlein 11. au̯ē-
audē 6. au̯-
auein aus-
aulein au-lo-s
autarkēs areq-
autarkeia areq-
authentēs sen-
authentikos sen-
autodidaktos 1. dens-
autokratēs 3. kar-
autonomos 1. nem-
autopsia ok-
auxēsis au̯eg-
axia ag̑-
axiōma ag̑-
axios ag̑-
axioun ag̑-
axōn ag̑-
azalea ā̆s-
azaleos ā̆s-
azygos 2. i̯eu-
a- 1. nĕ
balanos 3. gel-
ballistēs 2. gel-
ballizein 2. gel-
baptein 1. gēbh-
baptizein 1. gēbh-
baptos 1. gēbh-
basis gā-
bathys bhudh-m(e)n
bēma gā-
belemnon 2. gel-
belonē 1. gel-
benthos gā̆dh-
bibliopōlēs 5. pel-
bibliothēkē 2. dhē-
bibrōskein 1. ger-
biōtikos 3. gei̯-
biotē 3. gei̯-
bioun 3. gei̯-
blasphēmein 2. mel-
blēma 2. gel-
bolē 2. gel-
boubōn 2. b(e)u-
boukolikos 1. kel-
boukolos 1. kel-
bou-strophēdon 1. (s)ter-
brachiōn mreg̑hu-
brachyos mreg̑hu-
brachys mreg̑hu-
brechmos mregh-m(n)o-
brechw meregh-
bremein 2. bherem-
brōma 1. ger-
bronchos 1. ger-
brontē 2. bherem-
byssos bhudh-m(e)n
chaion g̑haiso-
chalaza gheləd-
chamaileōn g̑hðem-
chamai g̑hðem-
chaos g̑hēu-
charaktēr 2. g̑her-
charax 2. g̑her-
charisma 1. g̑her-
charis 1. g̑her-
charizesthai 1. g̑her-
chēlē 1. k̑er-
chēr g̑hers-
cheilidonos ghel-
cheimōn 2. g̑hei-
cheirourgia 2. u̯erg̑-
cheirourgos 2. u̯erg̑-
chelidōn ghel-
chelidonios ghel-
chelōnē ghel-ōu-
chezein ghed-
chilias g̑héslo-
chimaira 2. g̑hei-
chleuē ghleu-
chōrein 1. g̑hē-
chōros 1. g̑hē-
cholera 1. g̑hel-
choraulēs au-lo-s , 4. g̑her-
chordos 5. g̑her-
chorēgos ag̑-
chrēsthai 1. g̑her-
chrēstomatheia mendh-
chriein ghrēi-
chrisma ghrēi-
christianos ghrēi-
chrōmatikos 2. ghrēu-
chromados 2. ghrem-
chrysanthemon andh-
daēr dāiu̯ēr
daidalos 3. del-
daiesthai
daimōn
Damoklēs 1. k̑leu-
dēmagōgos ag̑-
dēmokratia
dēmos
dēmotēs
dechesthai 1. dek̑-
deiktikos deik̑-
deiktos deik̑-
deinos g̑hu̯ē̆r-
dein dē-
dekagōnon dek̑m̥
delphinion gelbh-
delphinos gelbh-
delphis gelbh-
delphys gelbh-
deon 3. deu-
derris 4. der-
desmos dē-
deuteragōnistēs 3. deu-
diabainein gā-
diaballein 2. gel-
diabasis gā-
diabatos gā-
diabētēs gā-
diabolos 2. gel-
diadēma dē-
diadein dē-
diagnōsis 2. g̑en-
diagōnios 1. g̑enu-
diagramma gerebh-
diagraphein gerebh-
diakonos 4. ken-
diakrinein 4. (s)ker-
diakritikos 4. (s)ker-
dialegomai leg̑-
dialogos leg̑-
dialysis 2. leu-
dialyw 2. leu-
diametros 3. mē-
diapauein paus-
diapausis paus-
diapēdan 2. pē̆d-
diapēdēsis 2. pē̆d-
diaphainein 1. bhā-
diaphanēs 1. bhā-
diaphorēsis 1. bher-
diaphorein 1. bher-
diaphragma bharek-
diaphrassein bharek-
diaphyesthai bheu-
diaphysis bheu-
dia-rrhoia sreu-
diarthrōsis 1. ar-
dia-stasis stā-
dia-stolē 3. stel-
dia-strophē 1. (s)ter-
diathesis 2. dhē-
diatithenai 2. dhē-
dia-tomos 1. tem-
dichasis du̯ō(u)
dichazein du̯ō(u)
dicha du̯ō(u)
dicho-tomia 1. tem-
didaktikos 1. dens-
didaktos 1. dens-
didaskein 1. dens-
didymos du̯ō(u)
diesis i̯ē-
diienai i̯ē-
dikastēs deik̑-
dikazein deik̑-
Diomēdēs 1. med-
Dioskouroi 2. k̑er-
diourētikos 9. au̯(e)-
diourein 9. au̯(e)-
diphthera deph-
diplasios 3a. pel-
diplōma du̯ō(u)
dipnoos pneu-
distichon steigh-
distichos steigh-
dōdekagōnon dek̑m̥
doleros 1. del-
dosis dō-
drachmē dergh-
drama derə-
dran derə-
drastikos derə-
drómos 3. der-
dromas 3. der-
dromōn 3. der-
droseros 2. ere-s-
drosos 2. ere-s-
dryas deru-
dryppa pek-
dynamikos 2. deu-
dynastēs 2. deu-
dysenteria 1. en
dyskrasia k̑erə-
dyspepsia pek-
dyspnoia pneu-
dyspnoos pneu-
dysprositos 1. ei-
ēri ā̆ier-
ēthikē se-
ēthikos se-
ēthmoeidēs 1. sē(i)-
ēthmos 1. sē(i)-
ēg̑-
echidna ang(h)i-
echinos ang(h)i-
edaphos sed-
-edron sed-
eidōlolatrēs 2. lē(i)-
eidōlon 2. lē(i)-
eikenai 3. u̯eik-
eikōs 3. u̯eik-
eikonographein gerebh-
eikonographia gerebh-
eikosaedron sed- , u̯ī-k̑m̥t-ī
eirōnia 6. u̯er-
eirōn 6. u̯er-
eisō 1. en
eisodios sed-
ekchymōsis 1. g̑heu-
ekdechesthai 1. dek̑-
ekdidonai dō-
ekdochē 1. dek̑-
ekdysis 1. deu-
ekeinos k̑o-
ekkentros k̑ent-
ekklēsia 6. kel-
eklampsis lā[i]p-
eklampw lā[i]p-
eklegw leg̑-
ekleipsis leik-
ekleipw leik-
eklektikos leg̑-
eklogē leg̑-
ekstasis stā-
ekzein i̯es-
ekzema i̯es-
elachys legh-
elaphos 1. el-
elasmos 6. el-
elatēr 6. el-
eleutheros 1. leudh-
elleipsis leik-
elleipw leik-
ellops 2. lep-
elthein 6. el-
emballein 2. gel-
embolē 2. gel-
embrechw meregh-
embrochē meregh-
emmēnos mēnōt
empeiria 2e. per-
emperirikos 2e. per-
emphainein 1. bhā-
emphasis 1. bhā-
emphysēma 1. pū̆-
emplassein pelə-
emplastron pelə-
emporion 2b. per-
emporos 2b. per-
empsychos 2. bhes-
enantios ant-s
enanti ant-s
enchelys ang(h)i-
endēmia
endēmos
enē 3. e-
enienai i̯ē-
enkaiein 2. k̑ēu-
enkaustikos 2. k̑ēu-
enkaustos 2. k̑ēu-
enklinesthai k̑lei-
enklitikos k̑lei-
enkonein 4. ken-
enkyklios 1. kel-
enneas e-neu̯en
ennepein 2. sek-
enourein 9. au̯(e)-
enteron 1. en
entheos dhēs-
enthousiasmos dhēs-
enthousiazein dhēs-
enthymēma 4. dheu-
enthymeisthai 4. dheu-
entithenai 2. dhē-
en- 1. en
epaktos ag̑-
epeisodios sed-
epenthesis 2. dhē-
epentithenai 2. dhē-
ephēmeros āmer-
Ephedra sed-
ephedros sed-
ephistanai stā-
ephoros 8. u̯er-
epibolē 2. gel-
epidēmia
epidēmos
epidermis 4. der-
epididonai dō-
epigastrion gras-
epigignesthai 1. g̑en-
epigonos 1. g̑en-
epigramma gerebh-
epigraphē gerebh-
epigraphein gerebh-
epikarsios 4. (s)ker-
epikoinos kom
epikrinein 4. (s)ker-
epikritikos 4. (s)ker-
epikyklos 1. kel-
epi-lēpsia (s)lā̆g-
epilegw leg̑-
epilogos leg̑-
epiopsw 2. op-
epipedon 2. pē̆d-
epipedos 2. pē̆d-
epiphaneia 1. bhā-
epiphyesthai bheu-
epiphysis bheu-
epistamai leg̑-
epistasis stā-
epi-staxis stag-
epistēmē leg̑-
epi-stolē 3. stel-
epitaphion dhembh-
epitheton 2. dhē-
epithetos 2. dhē-
epitithenai 2. dhē-
epi-tomē 1. tem-
epōidos 6. au̯-
epōnymos en(o)mn̥-
epochē seg̑h-
eraze 4. er-
erēmia 5. er-
erēmitēs 5. er-
ereipein 1. rei-
erōē 2. ere-s-
erysipelas 3b. pel-
erythainein reudh-
erythēma reudh-
eschatos eg̑hs
esōterikos 1. en
esōterō 1. en
esō 1. en
etēsios u̯et-
eteos es-
ethnikos se-
ethnos se-
eucharistos 1. g̑her-
eunouchos seg̑h-
euōnymos en(o)mn̥-
eupatridēs pətḗ(r)
euphēmismos 2. bhā-
euphēmos 2. bhā-
euphōnia 2. bhā-
euphōnos 2. bhā-
euphoria 1. bher-
euphoros 1. bher-
eu-tēktos tā-
euthanasia 4. dheu-
euxenos ghosti-s
euzōnos i̯ō[u]s-
exēgēsis sāg-
exēgeisthai sāg-
exenterizein 1. en
existanai stā-
exōterikos eg̑hs
exōterō eg̑hs
exōtikos eg̑hs
exophthalmos ok-
exostōsis ost(h)-
galaxias glag-
gametēs g̑em(e)-
gangraina gras-
gastēr gras-
-genēs 1. g̑en-
genealogia leg̑-
-geneia 1. g̑en-
genikos 1. g̑en-
geōdaisia
geōdēs 1. od-
geōmetrein 3. mē-
geōmetria 3. mē-
geōrgikos 2. u̯erg̑-
geōrgos 2. u̯erg̑-
geranion 2. ger-
gignōskein 2. g̑en-
glainoi g̑el-
glēnē g̑el-
glōchis glōgh-
glōttis glōgh-
glykeros dl̥kú-
glykyrrhiza u̯(e)rād-
glykys dl̥kú-
glyphē gleubh-
glyphein gleubh-
glyptikē gleubh-
gnathos plek̑-
gnōmē 2. g̑en-
gnōmōn 2. g̑en-
gnōmonikos 2. g̑en-
gnōstikos 2. g̑en-
gōnia 1. g̑enu-
-gōnon 1. g̑enu-
gomphōsis g̑embh-
gomphos g̑embh-
-gonia 1. g̑en-
grammatikē gerebh-
grammatikos gerebh-
grammatos gerebh-
gramma gerebh-
grammē gerebh-
gran gras-
grapheion gerebh-
-graphia gerebh-
graphikos gerebh-
-graphon gerebh-
-graphos gerebh-
griphos 3. ger-
grypos 3. ger-
gymnasion nog-
gymnastēs nog-
gymnazw nog-
gymnosophistēs nog-
gynaikeion gē̆nā
gynaikokratia gē̆nā
gynaikos gē̆nā
haimorrhagia sei-
haimorrhoos sreu-
haltēr 4. sel-
hama 2. sem-
hamē 2. sem-
haploeidēs 2. sem-
haploos 2. sem-
harmonia 1. ar-
harmos 1. ar-
hēdeisthai sāg-
hēdonē su̯ād-
hēgeisthai sāg-
hēgemōn sāg-
hēgemonia sāg-
hēliakos sā́u̯el-
hēmeralōps āmer-
hēmera 2. kal-
hēmerokalles 2. kal-
hēmikrania 1. k̑er-
hēmi-stichion steigh-
Hēraklēs 1. k̑leu-
hebdomas septm̥
hedra sed-
heis 2. sem-
hektikos seg̑h-
helkos elkos-
helleboros 1. ger-
hendeka 2. sem-
henos sen(o)-
hen 2. sem-
hepein sep-
hepesthai 1. sek-
heptad- septm̥
heptas septm̥
heptateuchos dheugh-
herpēs serp-
Hesperia u̯esperos
Hesperos u̯esperos
hetaira se-
hetairos se-
heterodoxos 1. dek̑-
heterogenēs 1. g̑en-
hexamitos 4. mei-
hexas su̯ek̑s
hexis seg̑h-
hezesthai sed-
hidrōsis 2. su̯eid-
hienai i̯ē-
hierarchēs 1. eis-
hieratikos 1. eis-
hieroglyphikos gleubh-
hierophantēs 1. bhā-
hippodromos ek̑u̯o-s
hippokampos ek̑u̯o-s
Hippokrēnē ek̑u̯o-s
hippopotamos 2. pet-
histamai leg̑-
histanai stā-
histasthai stā-
histion stā-
hizein sed-
hōrakian u̯ōro-
hōra 1. ei-
hōrologion leg̑-
hōro-skopos spek̑-
hōs se-
hodaios sed-
hodometron sed-
holkos selk-
holokauston 2. k̑ēu-
holokaustos 2. k̑ēu-
homalos 2. sem-
homilein 2. sem-
homilia 2. sem-
homilos 2. sem-
homōnymos en(o)mn̥-
homologos leg̑-
homos 2. sem-
horān 8. u̯er-
horama 8. u̯er-
hormē 3. er-
hormōn 3. er-
hyaina sū̆-s
hydatid- 9. au̯(e)-
hydatis 9. au̯(e)-
hydraulikos au-lo-s
hydraulis au-lo-s
hydrōps ok-
hydrokephalos ghebh-el-
hydromeli meli-t
hygiēs aiu̯-
hygieinos aiu̯-
hymnōidia 6. au̯-
hymnologia leg̑-
hyperballein 2. gel-
hyperbolē 2. gel-
Hyperboreoi 3. ger-
hyphen 2. sem-
hyphistasthai stā-
hypnōtikos 1. su̯ep-
hypochondria ghren-
hypokaiein 2. k̑ēu-
hypokauston 2. k̑ēu-
hypokorisma 2. k̑er-
hypokorizesthai 2. k̑er-
hypokrinesthai 4. (s)ker-
hypokrisis 4. (s)ker-
hypophyein bheu-
hypophysis bheu-
hypostasis stā-
hypostylos stā-
hypo-taxis tāg-
hypoteinousa 1. ten-
hypothēkē 2. dhē-
hypothesis 2. dhē-
hypotithenai 2. dhē-
hyrax 2. su̯er-
hysminē i̯eu-dh-
οἶς óu̯i-s
idiōma se-
idiōtēs se-
idiopatheia kenth- , se-
idiosynkrasia k̑erə-
idiousthai se-
ienai 1. ei-
ischaimos sei-
ithyphallikos 3. bhel-
ithyphallos 3. bhel-
kachexia seg̑h-
kakōdēs 1. od-
kakoēthēs se-
kakophōnos 2. bhā-
kalligraphia 2. kal-
kallipygos 2. kal-
kalli- 2. kal-
kalyptos 4. k̑el-
kampē kam-p-
kapnos keu̯əp-
kapparis kapro-
kardiakos k̑ered-
karēbaria 2. ger-
karkinōma 3. kar-
karkinos 3. kar-
karōtides 1. k̑er-
karōton 1. k̑er-
karoun 1. k̑er-
-karpion 4. (s)ker-
karyon 3. kar-
karyx 2. kar-
Kassandra k̑ens-
katachrēsis 1. g̑her-
katachrēsthai 1. g̑her-
kataklysmos 2. k̑leu-
kataklyzein 2. k̑leu-
katalēktikos (s)lēg-
kata-lēpsis (s)lā̆g-
katalegw leg̑-
katalogos leg̑-
katalysis 2. leu-
katalyw 2. leu-
katamēnia kom , mēnōt
katamēnios mēnōt
katapaltēs kom , 2a. pel-
kataplēssein 2. plāk-
kataplēxis 2. plāk-
kata-rrhous sreu-
katastasis stā-
kata-strophē 1. (s)ter-
katēgorein 1. ger-
katēgoria 1. ger-
katechein seg̑h-
kathedra sed-
kathetēr i̯ē-
kathexis seg̑h-
kathienai i̯ē-
kathistanai stā-
kathodos sed-
katholikos solo-
katienai 1. ei-
katopsomai ok-
katoptrikos ok-
katoptron ok-
kauma 2. k̑ēu-
kaustikos 2. k̑ēu-
kaustos 2. k̑ēu-
kautērion 2. k̑ēu-
kēlē 1. k̑eu-
kēlein kēl-
kērygma 2. kar-
kēryssein 2. kar-
kēryx 2. kar-
kēr 4. k̑er-
keleuthos 2. sem-
kenotaphion dhembh-
kephalikos ghebh-el-
keramikos 3. ker(ə)-
keramos 3. ker(ə)-
kerannynai k̑erə-
kerasos 4. ker-
kerastēs 1. k̑er-
kerdos 2. kerd-
kestos k̑ent-
kichanein 1. g̑hē-
kichlē ghel-
kinēmatos kēi-
kinēma kēi-
kinēsis kēi-
kinētikos kēi-
kinētos kēi-
kinein kēi-
kirkos 3. (s)ker-
kirros 2. k̑ei-
klados 3. kel-
klan 3. kel-
klastos 3. kel-
klazein klēg-
klēithron klēu-
klēmatis 3. kel-
klēmatos 3. kel-
klēma 3. kel-
klēros 3. kel-
kleidos klēu-
kleiein klēu-
Kleiō 1. k̑leu-
kleis klēu-
kleitoris k̑lei-
klepsydra